Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona

 

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Správní řízení - základní školy
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
Opakování ročníku
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Individuální vzdělávání žáka
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Odklad povinné školní docházky

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Přijetí cizince do základní školy
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Kvalifikace učitelky ZŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory