Podmíněné vyloučení žáka ze školy

Vydáno:

  • Charakteristika podmíněného vyloučení žáka ze školy
  • Protokol o ústním jednání 
  • Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy

Související dokumenty

Pracovní situace

Vyloučení žáka ze školy
Správní řízení - střední školy
Průběh správního řízení
Správní řízení - rozhodnutí
Odvolací řízení (správní řízení)
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Přestup žáka do jiné střední školy
Změna oboru vzdělání
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Uznání uceleného dosaženého vzdělání
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád
40/2009 Sb. trestní zákoník

Vzory