Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky

Vydáno:

Neshody rozvedených rodičů mají vliv nejen na jejich děti, ale mohou působit problémy i ve fungování škol. Tatínek si přeje, aby jeho dítě jelo na lyžařský kurz, maminka to však odmítá. Maminka si zase přeje, aby dítě chodilo na soukromou základní školu, to ale odmítá tatínek. Řešení jsou často neveselá, zdlouhavá, a i přes veškerou snahu pedagogů, psychologů se nemusí podařit svár vyřešit. V případě neshody rodičů jsou však dány jasné postupy, jak má škola na danou situaci reagovat. V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č. j. 6 As 153/2020-40, který pojednává o tom, jak má škola postupovat, když se rodiče nedohodnou ohledně odkladu povinné školní docházky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Spolupráce rodiny a školy
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona
Kam sahá působnost rodičů
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky

Poradna

Žák v zahraničí
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Pobyt v zahraničí dítěte
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Odpovědnost
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Podnapilý rodič
Kurzy