Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání

Vydáno:

Na přihlášce ke vzdělávání (či na žádosti o přestup) postačí podpis i jen jednoho z rodičů. Požadavek podpisu obou rodičů nemá oporu ve školském zákoně. Pokud ředitelé neznají názor druhého rodiče, předpokládá se, že s přihláškou souhlasí (z důvodu zákonné domněnky souhlasu). Pokud ředitel o nesouhlasu druhého rodiče ví, je nejjistějším postupem řízení usnesením podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušit a rodiče vyzvat, ať se obrátí na civilní soud, který svým rozhodnutím může nahradit souhlas jednoho z nich.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Zákonný zástupce
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Poradna

Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Zápis - správní řízení
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Individuální vzdělávání
Odklad
Odpovědnost
Poskytnutí informací třetí osobě

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)