Krizový plán jako součást interní dokumentace školy

Vydáno:

Krizový plán není povinnou dokumentací školy nebo školského zařízení. Je doporučen Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studenů ve školách a školských zařízeních (čj. 21291/2010-28) – přílohou č. 14 Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí. Je zaměřen na postup v případě, že se rizika identifikovaná v bezpečnostním plánu naplní.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
273/2008 Sb. o Policii České republiky

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Lyžařský výcvik
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Manuál krizové komunikace
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Malotřídní základní škola
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Plán vlastního hodnocení
Kamerové systémy ve školách
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Zmocnění zdravotníka