Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Vydáno:

Článek "Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?" naleznete v nejbližší době v online archivu časopisů.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Kalendář
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Poradna

Zřizovatel
Doplňková činnost
Vozíčkář
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Zřizovatel
Soukromá škola - stravování
Jmenování ředitele
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Přítomnost zřizovatele ve škole

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)