Individuální vzdělávání žáka

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Správní řízení - základní školy
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
Opakování ročníku
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Vyřizování stížností - směrnice

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Odpolední vyučování 1. stupeň
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory