Finanční kontrola

Cílem tohoto seriálu, zaměřeného na problematiku finanční kontroly, je zejména objasnit postavení a význam vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen „VŘKS“) ve školských zařízeních. Zaměříme se také na často opomíjenou návaznost VŘKS na oběh účetních dokladů a na účetnictví a naznačíme jeho přínosy pro zefektivnění řízení celé organizace.

Ve druhém díle seriálu o finanční kontrole se zaměříme na úpravu vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen "VŘKS") v běžné praxi školských zařízení v České republice, upozorníme na hlavní nedostatky a na základě praxe podáme nejvýznamnější doporučení, jak k celému systému přistoupit a jak ho nastavit tak, aby byl zároveň efektivní a v souladu se zákonem. V tomto díle se rovněž zmíníme o souvislosti zákona o trestní odpovědnosti a vnitřních předpisech škol a o způsobech, jak předejít rizikům, která vyplývají z tohoto zákona.

Poslední díl odborného seriálu o finanční kontrole se zaměřuje na kontrolní mechanismy a trendy v oblasti vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen "VŘKS") školských zařízení a na funkci interního auditu v tomto komplexním systému.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
OP JAK
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Rozchod na školní akci
Finance
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Granty
Přítomnost zřizovatele ve škole

Zákony

320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Vyhlášky

416/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.