Finanční kontrola

Vydáno:

Cílem tohoto seriálu, zaměřeného na problematiku finanční kontroly, je zejména objasnit postavení a význam vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen „VŘKS“) ve školských zařízeních. Zaměříme se také na často opomíjenou návaznost VŘKS na oběh účetních dokladů a na účetnictví a naznačíme jeho přínosy pro zefektivnění řízení celé organizace.

Ve druhém díle seriálu o finanční kontrole se zaměříme na úpravu vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen "VŘKS") v běžné praxi školských zařízení v České republice, upozorníme na hlavní nedostatky a na základě praxe podáme nejvýznamnější doporučení, jak k celému systému přistoupit a jak ho nastavit tak, aby byl zároveň efektivní a v souladu se zákonem. V tomto díle se rovněž zmíníme o souvislosti zákona o trestní odpovědnosti a vnitřních předpisech škol a o způsobech, jak předejít rizikům, která vyplývají z tohoto zákona.

Poslední díl odborného seriálu o finanční kontrole se zaměřuje na kontrolní mechanismy a trendy v oblasti vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen "VŘKS") školských zařízení a na funkci interního auditu v tomto komplexním systému.

Související dokumenty

Zákony

320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Vyhlášky

416/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Pracovní situace

Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů
Organizace odpovídající informační základny
Postavení a funkce účetnictví
Inventarizace

Poradna

Finance
Rozchod na školní akci