Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy

Vydáno:

Téměř každá škola kontroluje, jaké osoby vstupují do budovy. Do budovy vstupují žáci či studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci. Jiné osoby se obvykle musí hlásit na vrátnici a prokázat svou totožnost. V mnoha případech jsou údaje o totožnosti těchto osob zaznamenány do knihy návštěv. Tímto prostým úkonem dochází k systematickému shromažďování osobních údajů, a tím ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 Obecného nařízení (GDPR). Škola se tak dostává do postavení správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení (GDPR), podle něhož je správcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.