Časté dotazy škol z oblasti GDPR

Od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) uplynulo několik měsíců. Školy a školská zařízení získaly první zkušenosti se zaváděním příslušných opatření do praxe. Na nejčastější dotazy, se kterými se autorky setkávají v rámci své přednáškové činnosti a výkonu činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů, odpovídají v tomto příspěvku.

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Narušování online výuky
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
328/1999 Sb. o občanských průkazech
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě