Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy

Vydáno:

Bezpečnostní plán není povinnou dokumentací školy nebo školského zařízení. Je doporučen Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studenů ve školách a školských zařízeních (čj. 21291/2010-28) – přílohou č. 14 Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí. Je zaměřen na krizové situace přicházející z vnitřního i vnějšího prostředí spojené s útokem na školu, žáky, zaměstnance nebo cizí osoby nacházející se ve škole.

Související dokumenty

Zákony

273/2008 Sb. o Policii České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Lyžařský výcvik
Ochrana pedagogů
Mimoškolní akce školy – zajišťující dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Kurz horské turistiky
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Malotřídní základní škola
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Zmocnění zdravotníka