Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Článek
Ministerstvo školství zveřejnilo k veřejnému připomínkování Kompetenční rámec absolventa učitelství. Ten by měl odpovědět na otázku, jakými kompetencemi by měl být vybaven každý budoucí učitel. Další rozvoj systému přípravy a podpory pedagogických pracovníků je jedním z cílů Strategie 2030+.
Vydáno: 21. 03. 2023
Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2022/2023 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve školním roce 2022/2023 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. 
Vydáno: 01. 01. 2023
  • Článek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a celé české školství čelí v posledních dvou letech nečekaným výzvám. Na straně jedné prošel český vzdělávací systém v období pandemie obrovskou proměnou i nebývalým rozvojem v oblasti digitalizace, na druhé straně se musí vypořádávat s přívalem uprchlíků, kteří do České republiky prchají kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, který začal na konci února.
Vydáno: 20. 04. 2022
OP JAK bude v oblasti VaV podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3 strategie), Inovační strategii ČR 2019-2030 a v dalších strategických a analytických materiálech národní i evropské úrovně.
Vydáno: 01. 03. 2022