Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Školský zákon prošel prvním čtením: co je v něm dobře a co ne

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Minulý týden poslala sněmovna návrh novely školského zákona (č. 561/2004 Sb.) do druhého čtení. Stalo se tak po bouřlivé diskusi nad některými navrhovanými změnami, přesto část opozice návrh zákona v prvním čtení podpořila. EDUin přináší rekapitulaci nejdůležitějších změn, jejich přínosů a možných rizik a připomíná, jak se ke změnám staví odborná veřejnost.

Cíl návrhu novely školského zákona a dalších příslušných zákonů dle předkladatele (MŠMT):
· Zavést systém záruk rovného přístupu ke vzdělávání a při využívání podpůrných opatření.
· Umožnit přístup do přípravných tříd základní školy všem dětem, které to potřebují.
· Zavést povinné využívání jednotných zadání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem.
· Aktualizovat povinnosti obcí při zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky.
· Upravit registr pedagogických pracovníků.
· Uzákonit státní zkoušky z těsnopisu, psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači.
· Jednotně upravit působnost krajských úřadů jako správních orgánů druhého stupně vůči rozhodnutím škol a školských zařízení všech zřizovatelů.
· Napravit nedostatky v pravidlech poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením.
· Zjednodušit zjišťování zdravotní způsobilosti žáků v souvislosti s praktickým vyučováním a odbornou praxí.

Z těchto návrhů komentujeme:

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami (§ 16)

Smysl opatření: Novela školského zákona zavádí institut tzv. podpůrných opatření, jejichž deklarovaným smyslem je najít pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s tělesným či mentálním handicapem) adekvátní formu podpory.

Posouzení EDUin: Opatření je potřebné, nicméně formulace některých pasáží vzbuzuje obavy. Mezi podpůrná opatření patří i umisťování dětí do praktických škol, což v souvislosti s vágní definicí o posuzování mentálního postižení může vést k tomu, že v praktických školách skončí i děti, které mentálně postižené nejsou.
Riziko přináší i možnost znesnadnění přístupu těžce postižených dětí k adekvátní podpoře tehdy, budou-li, jak zákon předpokládá, uplatňována podpůrná opatření postupně v předepsaném pořadí, nikoliv s ohledem na aktuální stav dítěte. Organizace zabývající se vzděláváním dětí se specifickými potřebami a inkluzivním vzděláváním (Člověk v tísni, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání) doporučují tato ustanovení přeformulovat.

Registr pedagogických pracovníků (§ 28)

Smysl opatření: Novela zavádí povinnost škol dodávat ministerstvu školství anonymizované údaje o pedagogických pracovnících. Mělo by to umožnit lépe mapovat pedagogickou kariéru" (začátek pedagogické dráhy, změna zaměstnavatele, účast na dalším vzdělávání, postup do dalšího kariérního stupně, zvýšení kvalifikace atp.).

Posouzení EDUin: Tato motivace je sama o sobě dobrá, nicméně panují pochybnosti o tom, zda je nutné zavádět zcela nový registr. Tytéž údaje sbírá kupříkladu i Česká školní inspekce.

Omezení dostupnosti a reklamy na zdravotně rizikové jídlo na školách (§ 32)

Smysl opatření: Ministerstvo školství bude mít možnost omezit vyhláškou prodej potravin a nápojů, které jsou v rozporu s požadavky na zdravou výživu dětí. Ministr Marcel Chládek deklaroval, že chce této možnosti využít zejména k zákazu prodejních automatů se sladkostmi a slazenými nápoji. Omezena bude také reklama na tyto potraviny a nápoje. V souvislosti s tím dojde i ke změně patřičných ustanovení zákona na ochranu veřejného zdraví (č. 258/200 Sb.)

Posouzení EDUin: Je to krok správným směrem, bude ale velmi důležité, jaké znění bude mít příslušná vyhláška. Ta rozhodne, jestli změna opravdu přispěje, k lepšímu stravování.

Zřízení přípravných tříd základních škol (§ 47)

Smysl opatření: Základní školy by mohly (ale nemusely) zřizovat přípravné třídy pro děti v posledním roce před vstupem do základního vzdělávání. Smyslem je umožnit dětem s problematickou adaptací snížit svůj handicap při nástupu do první třídy.

Posouzení EDUin: Při vstřícném postoji škol k zavádění přípravných tříd by toto opatření mohlo pomoci eliminovat riziko zbytečného umisťování dětí do praktických škol. Vzhledem k nepovinnému charakteru ovšem bude záležet i na tom, zda rodiče ohrožených dětí budou chtít pro své děti této možnosti využít a tedy na podpoře jejich zájmu nejen ze strany škol.

Zavedení jednotných zkoušek ve středoškolském studiu ukončeném výučním listem (§ 74)

Smysl opatření: Novela ukládá poskytovatelům středoškolského vzdělání ukončeného výučním listem zahrnout do závěrečných zkoušek jednotné zadání připravené ministerstvem školství. Ta bude postavena na pilotním projektu Nová závěrečná zkouška 2, který doběhl v loňském školním roce. Zkouška má být obohacena zejména o tzv. samostatnou odbornou práci, která má posílit důraz na odborné dovednosti absolventů. Zároveň by měla být posílena všeobecná část vzdělávání.

Posouzení EDUin: Obě části opatření by mohly přispět ke zkvalitnění učňovského školství.


Diskuse - Počet příspěvků: 0