Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

PISA a TIMSS 2015: Čeští žáci projdou mezinárodním ověřováním výsledků

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Součástí hodnocení vzdělávání v České republice jsou již od roku 1995 také mezinárodní šetření výsledků žáků. Od podzimu 2011 za organizaci, realizaci i vyhodnocování těchto šetření odpovídá Česká školní inspekce. Mezinárodní šetření poskytují informaci o úrovni znalostí a dovedností českých žáků v matematice, přírodovědě, čtení a počítačové a informační gramotnosti. Těchto šetření se účastní desítky zemí z celého světa.

Důvodem pro zapojení do mezinárodních ověřování výsledků žáků je záměr získat externí zpětnou vazbu jak pro účastníky vzdělávání (žáci, rodiče, učitelé, ředitelé škol), tak pro vzdělávací systém jako celek. Zpětná vazba pak v rámci vzdělávací politiky může být oporou či inspirací pro případné změny vzdělávacích politik, např. v oblasti národního kurikula. Jelikož mezinárodní šetření probíhají v pravidelných cyklech, může Česká školní inspekce analyzovat také trendy vývoje výsledků. Testování je navíc realizováno na reprezentativním vzorku škol, je tedy možné porovnávat i průměrné výsledky žáků z jednotlivých druhů škol v rámci celé republiky (např. základní škola a víceleté gymnázium).

V roce 2015 se čeští žáci zapojí do dvou hlavních šetření a jedné pilotáže.

V rámci hlavního sběru dat bude provedeno šetření PISA 2015 (Programme for International Student Assessment), v jehož rámci bude elektronickou cestou testována přírodovědná, matematická a čtenářská gramotnost a také týmové řešení problémových úloh. V České republice se do tohoto šetření zapojí patnáctiletí žáci z 349 základních a středních škol. Hlavní šetření bude provedeno v termínu 23. března až 17. dubna 2015. Celkově se do testování PISA 2015 zapojí všechny členské země OECD (např. Německo, Rakousko, Francie, Polsko, Slovensko, USA nebo Austrálie) a přes dvě desítky zemí nečlenských, jako je Rusko, Singapur nebo Lotyšsko.

Druhým šetřením v režimu hlavního sběru dat pak bude TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study), které ověřuje znalosti žáků v matematice a přírodovědě. Zde se zapojí žáci 4. tříd ze 160 základních škol, testování bude realizováno mezi 4. a 29. květnem letošního roku. Oproti šetření PISA 2015 budou žáci vyplňovat testy v papírové podobě. Šetření se uskuteční ve více než 60 zemích (kromě evropských zemí dále např. Kanada, Japonsko, Chile nebo Jihoafrická republika).

Vedle hlavních sběrů bude v letošním roce provedena také pilotáž PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study) zaměřeného na testování čtenářské gramotnosti, které bude mít hlavní sběr dat v příštím roce. Testování se zúčastní rovněž žáci 4. tříd, kteří budou reprezentovat celkem 38 základních škol. Také v tomto šetření bude využita papírová podoba testů, testovacím obdobím je 9. – 20. březen 2015. Do pilotního šetření PIRLS 2016 se zapojí přes 50 států, jako je Německo, Polsko, Slovensko, Chile, Japonsko nebo Rusko.

Vyhodnocování testů a následné analýzy výsledků se řídí harmonogramem mezinárodních center. Zjištění budou prostřednictvím národních zpráv s komentovanými výsledky zveřejněna v prosinci 2016 pro šetření PISA 2015 a TIMSS 2015, pro šetření PIRLS 2016 pak v prosinci 2017.

Na zveřejnění národních zpráv s výsledky pak vždy naváží podrobnější sekundární analýzy zaměřené na konkrétní témata (např. specifika slabých a výborných žáků, typy úloh, které jsou pro žáky nejvíce obtížné apod.).


Diskuse - Počet příspěvků: 0