Specifika podpůrných opatření u dětí s odlišným mateřským jazykem

Vydáno: 5 minut čtení

Ve školní praxi se setkáváme se žáky s odlišným mateřským jazykem, žáky cizinci, těmi žáky, kteří jsou v českém školství již několik roků, ale přesto nejsou dostatečně adaptováni a jejich komunikační úroveň v českém jazyce je pro vzdělávání stále nedostatečná. Všichni mají nárok na bezplatné vzdělávání, individuální přístup a podpůrná opatření.

Specifika podpůrných opatření u dětí s odlišným mateřským jazykem
Mgr. Et Mgr.
Eva
Kovářová
speciální pedagog, OPPP Vyškov, vedoucí pracoviště Blansko
Je nutné si uvědomit, že při vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) či žáka cizince je v ohrožení nejen dítě, ale i pedagog a také zákonný zástupce dítěte. Proto jsou aktuálně všem zainteresovaným nabízeny metodické i vzdělávací seminá

Související dokumenty

Pracovní situace

Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Novela školského zákona
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Adaptační koordinátor
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela maturitní vyhlášky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Přijetí cizince do základní školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)