Sebehodnocení

O zapojování žáků do procesu hodnocení se mluví a píše neustále. Může se ale stát, že na školách probíhá pouze formálně, a to například na základě požadavků vedení či České školní inspekce. Nebo tak učitelé činí z vnitřního přesvědčení, že by se to dělat mělo – to však ještě neznamená, že je sebehodnocení prováděno správně.

Sebehodnocení v bezpečném prostředí umožňuje žákům zamýšlet se nad tím, co zvládli dobře, které části jejich výkonu by bylo potřeba vylepšit a jakým způsobem toho nejlépe dosáhnout. Mají prostor reflektovat, co jim v učení pomohlo (a mohlo by fungovat i v budoucnu), nebo co jim naopak v učení bránilo a jak se tomu pro příště vyvarovat. Pomáhá jim vytvářet reálný obraz o silných a slabých stránkách, což je využitelné i mimo prostředí školy. Jedním z důl

Související dokumenty

Pracovní situace

Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Procvičování, domácí úkoly
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Autoevaluace
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Sebehodnocení žáků v době online výuky
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy

Poradna

Výuka plavání a omluvenky
Výuka Aj
Nehodnocení
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení v náhradním termínu
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon