PISA 2018: Rodinné zázemí, well-being a třídní klima jako faktory ovlivňující výsledky žáků

Česká školní inspekce je vedle svých národních aktivit také realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků, kterých se Česká republika průběžně účastní již mnoho let. Jedním z nejdůležitějších je šetření PISA, jež každé tři roky zjišťuje úroveň dosaženou patnáctiletými žáky ve vybraných dovednostech. Poslední cyklus – PISA 2018 – byl dominantně zaměřen na čtenářskou gramotnost, neboť čtenářské dovednosti jsou naprosto zásadní jak pro budoucí úspěch žáků při dalším vzdělávání, tak pro jejich uplatnění v životě.

Nepříznivé rodinné zázemí žáka
Česká školní inspekce již delší dobu připomíná, že na řadu aspektů souvisejících se vzděláváním je potřeba nahlížet přes situaci v jednotlivých regionech. V PISA 2018 některé kraje dosáhly lepšího hodnocení, než tomu bylo v minulých cyklech PISA nebo i v jiných šetřeních, jako je třeba PIRLS 2016 sledující čtenářské dovednosti žáků na úrovni 4. ročníků základních škol, a jiné regiony dopadly naopak hůře. Protože mezinárodní šetření nejsou plošná, ale jsou prováděna jen na určitém vzorku, podívejme se na bodový graf, kde jsou výsledky PISA 2018 vztaženy k výsledkům plošného národního testování žáků z českého jazyka realizovaného Českou školní inspekcí na jaře 2017. Přestože jde o jiný typ testování, je možné pozorovat silný vztah, který navíc ukazuje na existenci krajů, jež mají výsledky dlouhodobě nadprůměrné (hlavní město Praha), a jiných krajů, kde jsou výsledky žáků dlouhodobě podprůměrné (Karlovarský a Úste

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Zákonný zástupce
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Poučení žáků o BOZ
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Adaptační kurzy

Poradna

Výuka Aj
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Problémy ve třídě
Podnapilý rodič
Kurzy
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání