Pandemie jako globální duševní výzva

Vydáno:

Zatímco učitelé vytrvale bojují v druhé „první linii“, v nadnárodní úrovni probíhá zhodnocení vzdělávání uplynulého roku a vřava diskusí nad jeho dalším směřováním tváří v tvář pandemii. Čtení strategických dokumentů a evaluačních zpráv ve vás může snadno vyvolat pocit vzdušných zámků. Žijeme však v propojeném světě, a je proto nasnadě se nad školstvím v pandemii zamýšlet i z hlediska globálního.

 

V říjnu minulého roku se konal summit zemí OECD pod názvem
Global Educational Meeting
. Své zkušenosti, pohledy a doporučení ke vzdělávání za pandemie zde sdíleli ministři školství vybraných zemí, zástupci Evropské unie a OSN, ale také představitelé Mezinárodního měnového fondu nebo zainteresovaných organizací, jako je EdTech. Za Českou republiku se setkání zúčastnila tehdejší náměstkyně ministra školství, Dana Prudíková.
Zabránit generační katastrofě
Jednotlivé body programu byly vtěleny

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální konzultace na půdě školy
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Nastavení strategie výuky na dálku
Krajské hygienické stanice
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Covid-19 jako nemoc z povolání
Narušování online výuky

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
Výuka Aj
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání