Novely školského zákona v praxi učitele základní školy

Cílem článku je popsat základní momenty dvou novel školského zákona1) a jejich pravděpodobné promítnutí do praxe učitele základní školy.
Novely školského zákona v praxi učitele základní školy
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
S účinností od 1. 10. 2020 jsou v § 29 školského zákona zakotvena pravidla, podle kterých žáci základní školy při základním vzdělávání a přímo s ním souvisejících činnostech mohou za určitých okolností nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi, vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu nebo biologickým činitelům.
V praxi učitele základní školy však uvedená nová ustanovení školského zákona nelze přímo využít. Důvod spočívá v tom, že teprve prováděcí vyhláška bude stanovovat:
*
látky, směsi, prachy a biologické činitele, se kterými mohou žáci nakládat při základním vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech (např. v rámci soutěží),
*
podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směs

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání koordinátorů EV
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Bezplatné poskytování učebnic
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
VP a další poradenští pracovníci
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přespočetné hodiny
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Učitel autoškoly a adaptační období
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Prodloužení zkušební doby
Podnapilý rodič
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)