Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace III

Vydáno: 17 minut čtení

První dva díly této minisérie byly věnovány principům asertivního přístupu a jednotlivým asertivním právům. Nyní se zaměříme na techniky náležející do komunikační výbavy těch, kdož umí s ostatními jednat zdravě sebevědomě neboli asertivně. Připojíme názorné příklady a nabídneme praktická cvičení. U jednotlivých technik se blíže zamyslíme nad tím, které z nich jsou, či naopak nejsou vhodné pro užití v konkrétních komunikačních situacích.

 

 

 

 

Je asertivita pro každého?
Odpověď na otázku, zda z osvojení asertivních technik mají více užitku lidé se sklonem k agresivitě, nebo spíše ti nenápadní a tiší, je jednoduchá: jedni i druzí. I když úplně na počátku tomu bylo zřejmě jinak, tedy alespoň z pohledu Andrewa Saltera, amerického psychoterapeuta a psychologa, jehož jsme již minule zmínili jako autora deseti takzvaných asertivních práv.
Důvod, proč tato „práva“ v polovině dvacátého století formuloval, souvisí s jeho kritickými názory na tehdy tradičně užívané zdlouhavé i nákladné a podle něj značně problematické léčebné postupy obvyklé při odstraňování psychických potíží klientů, jak je v té době nabízela zejména psychoanalýza.
Salter se domníval, že je možné pomáhat lidem od úzkostí a depresivních stavů nebo třeba „jen“ od extrémní ostýchavosti mnohem rychleji a účinněji. Využil k tomu poznatků z experimentální psychologie a rozhodl se jít cestou cíleného působení na změnu lidského chování prostřednictvím specifických forem učení.
Takže asertivita je pro neprůbojné?
Mohlo by se nyní zdát, že asertivní přístup je přece jen vhodnější pro lidi uzavřené nebo úzkostné. Jestliže si však představíme pasivitu a agresivitu jako dva protipóly, uprostřed nichž leží asertivita symbolizující rovnováhu a harmonii, je zřejmé, že se k tomuto asertivnímu ideálu můžeme přibližovat z obou stran spektra.
Proto je přijetí asertivních zásad a zdokonalování osobního zdravě sebevědomého komunikačního stylu stejně užitečné pro ty, kdo se ve společnosti projevují spíše málo nebo vůbec, jako pro ty

Související dokumenty

Pracovní situace

Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Vzdělávání koordinátorů EV
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání

Články

Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace I.
Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace II
Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace IV