Každý jsme jiný aneb Práce s heterogenní třídou - jak na to?

Vydáno: 5 minut čtení

Individuální předpoklady pro učení i samotný průběh učení se u jednotlivých žáků liší. Ovlivňuje je různá míra motivace, odlišné vzdělávací možnosti (preferovaný učební styl, dílčí znevýhodnění v učení, inteligence, paměť, schopnost soustředit se atd.), ale i rodinné zázemí a podmínky. A na to by měl učitel při přípravě na výuku myslet a faktory zohlednit.

Každý jsme jiný aneb Práce s heterogenní třídou – jak na to?
Autorský tým
NPI ČR
Dobrý učitel respektuje různost svých žáků a vytváří ve výuce podmínky pro to, aby co nejčastěji dosáhli úspěchu
V každé třídě najdeme vedle žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb také žáky s různými typy znevýhodnění/postižení, s nadáním, s odlišným mateřským jazykem, s problémovým chováním apod. Nazýváme je tedy
třídami heterogenními
. Úkolem učitele je „využít maximální vzdělávací potenciál každého svého žáka“, což se sice za těchto podmínek může zdát úkolem nesplnitelným, i přes jeho obtížnost je ale pro mnohé z učitelů práce s pestrou třídou stále profesní výzvou.
Jak na to, aby učitel vyučoval flexibilně a vytvářel žákům prostor pro jejich aktivní zapojení a výběr ze vzdělávacích příležitostí odpovídajících jejich potřebám? Nabízí se využívání takových pedagogických postupů, které napomohou ve třídě vytvořit
otevřené vyučovací podmínky vyhovující ve svém dopadu většině žáků
(včetně těch, jejichž speciální vzdělávací potřeby vyžadují od učitele poskytování podpůrných opatření daných doporučením školského poradenského zařízení). A to s ohledem na nejčastější bariéry, jako že se žáci třeba ztratí ve struktuře vyučovací hodiny, neporozumí zadání úlohy, chybí jim podpora v průběhu výuky, mají málo času pro práci či jim nevyhovují prostory pro aktivity, chybí vzory vhodného chování, trápí se s příliš obtížným zadáním úloh apod. To vše může způsobit, že u některých žáků převažuje neúspěch a snižuje se jejich motivace k učení.
Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou
Takový způsob vedení výuky (nastavení organizace vyučovací hodiny, pracovních podmínek žáků, pravidel a postupů…) je samozřejmě ve srovnání s klasickými postupy frontální výuky bez možnosti individualizace
záležitost časově náročná
. Nejen na přípravu učitele, ale i pro žáky. Proto připravil Národní pedagogický institut (NPI ČR) pro učitele metodickou podporu k tomuto tématu – pedagogické postupy seskupené do deseti zásad
Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou a sebehodnoticí nástroj pro učitele (checklist)
. Každý díl seriálu, zveřejněného na webu Zapojmevšechny.cz, nabízí teoretický vstup do tématu, konkrétní praktické tipy do výuky, další inspirace i doporučené zdroje. Záměrem je poskytnout učiteli užitečné pomůcky pro orientaci v tématu, pro naplánování dalších kroků i pro spolupráci s kolegy při vzájemném hodnocení. Pomůcky, které umožní uživateli také hledat vlastní, pro učitele prospěšná a užitečná řešení.
Další pomůcka pro učitele – checklist
Vedle Desatera připravil NPI ČR
jednoduchý sebehodnoticí empirický nástroj pro učitele, tzv. checklist
. Ten by měl usnadnit zavádění popisovaných zásad do výuky. Rozpracovává totiž každou zásadu do čtyř postupných kroků vedoucích učitele k jejímu naplnění. Nejedná se o standardizovaný nástroj, spíše o „živý dokument“, se kterým učitel může dále pracovat podle své vlastní potřeby.
Postupy jsou odstupňované podle obtížnosti jejich realizace ve třídě, a to na základě pozorování učitelů a sebraných zkušeností z učitelské praxe.
Přínosy pro učitele
Vzhledem ke stoupající proinkluzivní tendenci je jasné, že
heterogenita
žáků ve třídách bude stále vyšší. Pro utváření vhodných podmínek v rámci výuky, ale i pro zachování si vlastní psychické pohody a pedagogického sebevědomí v učitelské praxi bude tedy schopnost učitele vést „pestré“ kolektivy zásadní. Snahou Desatera je podpořit všechny skupiny učitelů, začínajících i zkušenějších, kteří hledají nové impulzy pro svou práci. I když větší benefity ze zavedené práce s heterogenní třídou získá učitel na prvním stupni, který tráví většinu času ve své kmenové třídě, i na druhém stupni základní školy se jednotlivé zásady práce dají při výuce předmětů efektivně využít.
Nejvíce ale tento způsob výuky přináší samotným žákům, protože jim dovoluje
zažít úspěch v učení a přináší zkušenosti partnerské spolupráce, což jim pomáhá vytvořit si pozitivní představu o sobě samých
.
Web Zapojmevšechny.cz byl spuštěn na podzim 2019 s ambicí stát se průvodcem nejen společným vzděláváním, ale kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Je určen pedagogům, rodičům i zřizovatelům škol. Vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B při NPI ČR). Najdete zde obsah naplněný zkušenostmi a praxí škol a odborníků: vzorové dokumenty, praktické příklady, metodiky, aktivity i zahraniční inspiraci. Širokou nabídku doplňuje online poradna a mapa expertních služeb.
Autorský tým NPI ČR
Ukázka z Desatera. Desatero vymezuje jednotlivé zásady práce s heterogenní třídou a popisuje i přínosy pro žáka v případě jejich naplnění. Desatero najdete také v interaktivní podobě1) na webovém portálu www.zapojmevsechny.cz. Po kliknutí na každou ze zásad čtenář přejde na metodický text.
1) https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/desatero-zasad-uspesne-prace-s-heterogenni-tridou