Distanční vzdělávání - přístupy a posuny rok od nástupu pandemie

Nedávno si Česká republika připomínala rok od nástupu pandemie nemoci covid-19, která kromě jiných oblastí velmi výrazně zasáhla také do oblasti vzdělávání. Česká školní inspekce již od dubna 2020 sleduje a vyhodnocuje realizaci distančního vzdělávání, jeho proměn, pozitivních posunů i problematičtějších aspektů, které s sebou tato náročná forma vzdělávání nese. Hlavním cílem každé aktivity České školní inspekce v období distančního vzdělávání je vysledovat pozitivní a inspirativní přístupy škol v různých problematikách souvisejících s distanční výukou, v případě potřeby školám metodicky pomáhat
a diskutovat s nimi vhodné cesty k poskytování udržitelného distančního vzdělávání a také připravovat náměty a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro nastavení využitelné centrální podpory směrem ke školám. Veškeré výstupy České školní inspekce jsou k dispozici na 

www.csicr.cz.

Reflexe ročních zkušeností
Od ledna 2021 Česká školní inspekce pokračovala v realizaci tematické inspekční činnosti v základních a středních školách započaté v září 2020, která sleduje dopady mimořádných opatření na podmínky i průběh vzdělávání v prezenčním i distančním režimu. Cílem této tematické inspekční činnosti bylo zjistit, jak vzdělávání ve školách probíhá v situaci, kdy část žáků byla či je přítomna prezenčně(např. 1. a 2. ročníky základního vzdělávání byly po většinu sledovaného období vzdělávány prezenčně) a další část distančně, pomoci školám situaci vyhodnotit, vysledovat přístupy, které školy po mnohaměsíční zkušenosti s distančním vzděláváním a po řadě vydaných metodických doporučení ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce i dalších institucí a organizací aplikují, vyhodnotit průběh hodin vedených prezenčně i distančně s ohledem na jejich zaměření, obsah a efektivitu, poskytnout školám metodicky orientovanou zpětnou vazbu a současně připravit agregované podklady pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zacílení další metodické podpory. Součástí této tematické inspekční činnosti byly i virtuální hospitace v online hodinách, protože právě sledování vlastního průběhu výuky, resp. alespoň té online synchronní části, je i v distančním režimu pro kvalitativní výpovědi a pro identifikaci inspirací i problematičtějších jevů velmi důležité, a také tematicky zaměřené rozhovory s vedením školy a učiteli. Nešlo tedyo žádné veřejné hodnocení školy a už vůbec nešlo o žádnou kontrolu (na úrovni školy nebyl vydáván ani žádný inspekční výstup).
V březnu 2021 Česká ško

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální konzultace na půdě školy
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů

Poradna

Výuka Aj
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon