Aby záda nebolela. Učme žáky předcházet zdravotním problémům při využívání informačních a komunikačních technologií

Vydáno:
Nedávné, a bohužel velmi dlouhé, období distanční výuky ukázalo, jaká jsou její pozitiva a negativa. Mezi často diskutovanými se objevuje zejména negativní dopad na psychické zdraví žáků a pedagogů, k méně diskutovaným se řadí dopady do oblasti fyzického zdraví účastníků distančního vzdělávání. Velmi významný zdravotní problém při dlouhodobé práci s počítačem, notebookem, tabletem a dalšími technologiemi pro práci s daty
a informacemi a pro dálkovou komunikaci tak představuje neúměrná zátěž svalově-kosterní soustavy, která často vede k řadě specifických onemocnění a dalších zdravotních obtíží. Zdravá budoucnost tkví především v prevenci podpořené účinným vzděláváním.

 

Covid-19 a distanční forma výuky
Od března roku 2020, kdy se v ČR objevily první případy nákazy covid-19 a byl vydán zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, a obdobně během školního roku 2020/2021, řešily školy otázku realizace výuky žáků distančním způsobem. Rok a půl trvající mimořádná situace přinesla mnoho výzeva zkušeností. Vedle technických, personálních a organizačních otázek online výuky a potřeby adekvátní metodické, finanční a další podpory řešily školy s přesunem školní výuky do distanční formy v online prostředí řadu otázek souvisejících s kyberbezpečností ve vzdělávání, např. jak bezpečně vyučovat na dálku, jak efektivně eliminovat rizika při používání digitálních technologií, kam směřovat pozornost a obezřetnost rodičů i dětí při každodenním virtuálním školním i mimoškolním setkávání. Toto období také ukázalo, že distanční formu výuky dokážou české školy realizovat a že se v dané situaci s touto novou a nečekanou výzvou vypořádaly, jak nejlépe to bylo možné. V zájmu účinné průběžné pomoci školám i s výhledem na budoucnost distančního vzdělávání analyzují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Česká školní inspekce podmínky i průběh vzdělávání v prezenčním i distančním režimu během koronavirové pandemie, monitorují faktické dopady a vyvozují dopady potenciální. Do konce školního roku 2020/2021 byla v souvislosti s hodnocením přístupu škol vydána také některá doporučení k dalšímu postupu škol, jejich zřizovatelů a orgánů statní správy, vč. metodických doporučení MŠMT pro online výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví.
Je pošramocené duševní zdraví jediným zdravotním problémem distanční výuky?
Během koronavirové pandemie bylo nutné v souvislosti s distanční formou vzdělávání čelit materiálním, finančním, organizačním a dalším, řekněme primárním, problémům, což se poměrně dobře dařilo. Radost z úspěšného zvládání této vynucené situace poměrně brzy začaly kalit neméně závažné problémy sekundární, mezi kterými na předním místě figurovaly

Související dokumenty

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Nastavení strategie výuky na dálku
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Individuální konzultace na půdě školy
Covid-19 jako nemoc z povolání
Narušování online výuky
Řízení distanční výuky
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Poradna

IT technika do výuky a nákup z dotace
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Smlouva
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Zmocnění zdravotníka
Povinné předškolní vzdělávání
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka