ÚUR ZUŠ je od nového roku spolkem!

Vydáno:

V uplynulých deseti letech, strávených intenzivní prací pro Ústřední uměleckou radu, jsem o založení instituce s právní subjektivitou a názvem Ústřední umělecká rada uvažoval mnohokrát. Vhodný čas přišel až nyní, kdy pominuly některé argumenty, které stály proti vzniku takovéhoto spolku.

 

ÚUR ZUŠ je od nového roku spolkem!
Aleš
Chalupský,
předseda poradního sboru a spolku ÚUR ZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Biskupská, Praha 1
Především šlo o častou výměnu ministrů školství i některých dalších úředníků ministerstva a neustále se měnící koncepce vzdělávání. To vytvářelo po několik let nestabilní prostředí, které mohlo ohrozit naši pozici jako poradního sboru ministerstva. Byla i období, kdy jsme museli prostřednictvím Asociace intervenovat u některých politiků v Parlamentu a v Senátu, aby ZUŠky nevypadly ze školského zákona či státního financování.
V takových chvílích by asi nebylo příliš moudré vytvářet spolek, který mohl být příčinou i důvodem ke zrušení poradního sboru podle úvahy "... mají spolek, nemusíme se už o ně starat". Stejné to bylo i s různými požadavky některých ředitelů, kteří požadovali až nereálné navyšování financí do našich soutěží.
Situace se ale zásadně změnila před 2 lety od okamžiku, kdy jsme představili systém Elektronické organizace soutěží ZUŠ (dále jen EOS) a začali se připravovat na jeho spuštění. Od této doby probíhala intenzivní diskuse nejprve mezi členy Kolegia předsedy ÚUR, Radou AZUŠ a tvůrci systému ze společnosti Sensio, s. r. o., o tom, zda vůbec systém spustit, ale také jak ho financovat. Do diskuze se následně zapojila i firma JPH Software, která je tvůrcem velmi rozšířeného programu Klasifikace.
Začalo se řešit, komu by měla EOS patřit, kde by měla být umístěna, aby data nebyla účelově a jednostranně využívána apod. Sice se podařilo najít společnou cestu obou firem a dohodnout se na spolupráci, ale stále jsem cítil, že je třeba přestat být jen poradním orgánem a získat větší existenční i manévrovací prostor pro činnost ÚUR. Z pozice předsedy poradního sboru MŠMT jsem prostě nikdy nemohl udělat žádné zásadní rozhodnutí.
Výsledky všech diskusí nás sice nadále vedly k dalším jednáním s pracovníky MŠMT (protože EOS mj. nabízel převod výsledků všech soutěží krajských a ústředních kol do systému Excelence, kde ministerstvo zveřejňuje výsledky všech soutěží, které finančně podporuje, a vytváří zde individuální portfolia soutěžícím), ale bylo už jasné, že založení spolku je na spadnutí.
Je třeba připomenout, že vyplňování výsledků do systému Excelence, které bylo a je pro všechny soutěže žáků ZUŠ povinností, museli před spuštěním EOSu organizátoři jednotlivých krajských a ústředních kol vyplňovat velmi klopotně a komplikovaně. EOS navíc nabídl komplexní analytický pohled na soutěže, čehož by mohlo ministerstvo využít (a případně i Národní institut pro další vzdělávání v oblasti výsledků práce s talentovanými a mimořádně nadanými žáky a studenty).
Na první pohled by se proto zdálo, že by neměl být problém, aby právě MŠMT převzalo tento systém a zařadilo ho na své webové stránky vedle Excelence a podobných programů a podle svých možností podpořilo EOS i finančně. Musím konstatovat, že všechna jednání na MŠMT na toto téma byla velmi korektní, pracovníci ministerstva ocenili funkčnost systému i jeho výstupy, které po prvním roce prokázaly mj. účast cca 25 000 žáků ZUŠ zapojených do soutěží od školních kol. Současně přislíbili i určité navýšení finančních prostředků, a to i na podporu elektronického systému. Na druhé straně jsme ale pochopili, že zdaleka ne všechny výstupy jsou pro ministerstvo zajímavé a že navíc převzetí takového systému znamená pro MŠMT komplikované výběrové řízení, které používání systému výrazně zabrzdí, nebo dokonce zastaví.
Když jsem v říjnu 2017 oslovil ředitelku NIDV paní Mgr. Plitzovou s prosbou, zda by právě Národní institut pro další vzdělávání nemohl převzít EOS do své kompetence , domluvili jsme se na společném jednání zástupců NIDV za účasti ředitele odboru pro mládež MŠMT pana Mgr. Urbana a paní Mgr. Zdeňky Kšírové z oddělení základního vzdělávání MŠMT. Toto jednání proběhlo 9. listopadu 2017. Probrali jsme znovu všechny již známé argumenty, proč potřebujeme EOS pro naše soutěže, a společně dospěli k pro mne trochu překvapivému závěru - NIDV i MŠMT nám ústy svých zástupců doporučily, abychom jako Ústřední umělecká rada založili spolek!
Ten by pak měl výsadní právo rozhodnout jako právní subjekt o využívání EOSu pro soutěže ZUŠ a ÚUR se tak otevřou další možnosti a příležitosti. Ministerstvo bude přitom dále respektovat Ústřední uměleckou radu jako svůj poradní sbor pro otázky koncepce základního uměleckého vzdělávání, organizaci soutěží a přehlídek, přípravu soutěžních propozic a připomínkování Rámcového vzdělávacího programu a dalších souvisejících dokumentů.
Právní subjektivita je pro nás novou situací, plnou odpovědností. Je ale také příležitostí, protože jako nezisková organizace můžeme získávat prostřednictvím grantů finanční prostředky na naši činnost, a to nejen v oblasti soutěží a přehlídek, ale také na provoz EOSu. Naše nové stanovy korespondují se Statutem poradního sboru MŠMT a také nejsou v rozporu s kompetencemi Asociace ZUŠ ČR.
Protože jsme se již v září 2017 na našem jednání poradního sboru MŠMT rozhodli, že EOS ZUŠ budeme dále používat, jako spolek "ÚUR ZUŠ ČR" jsme nyní uzavřeli smlouvu se společností Sensio, s. r. o., o jeho provozování na samostatném serveru (spolek tak pro uplynulý školní rok nahradil ZUŠ Praha 1, Biskupská, která za ÚUR uzavřela smlouvu).
Na závěr bych rád poděkoval všem členům Kolegia i všem členům Ústřední umělecké rady za pomoc a podporu, díky kterým jsme dokázali ustavit spolek ještě v listopadu 2017. Myslím si, že jsme opět posunuli naši práci výrazným způsobem kupředu. Ostatně celý nový systém již v uplynulém školním roce splňoval z pohledu ochrany osobních údajů evropskou směrnici GDPR. A to jistě chápete, že není zas tak málo.

Související dokumenty