Spolupráce školy a spolku

Vydáno:

Škola a spolek spoluorganizují koncertní zájezd orchestru do zahraniční. Je možné, aby to bylo realizováno na základě smlouvy či dohody o spolupráci? Pokud ano, podle jaké právní normy?

 

Spolupráce školy a spolku
PhDr. Mgr.
Jiří
Valenta
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ODPOVĚĎ:
Smluvní vztah mezi školou a spolkem je v tomto případě soukromoprávní, tj. nevychází z veřejnoprávní úpravy dané školským zákonem (tedy zákonem č. 561/2004 Sb.). Konkrétní právní normou, z níž bude tento smluvní vztah vycházet, je ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle tohoto ustanovení platí, že strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. Půjde tedy o tzv.
nepojmenovanou (inominátní) smlouvu.
Pro ni je typické, že kromě obecných zásad smluvního práva (tj. smlouva nesmí odporovat dobrým mravům a nesmí obsahovat ujednání zákonem výslovně zakázané) nemusí mít žádný předem určený obsah, ale ani formu. Jinými slovy záleží jen na smluvních stranách, jaké konkrétní vzájemné závazky na sebe touto smlouvou vezmou. Přitom vymahatelnost takto vzniklých závazků je z právního hlediska stejná jako v případě zákonem upravených smluv.