Soutěže a přehlídky ZUŠ versus program Excelence

Vydáno:

Když jsme před dvěma lety byli poprvé postaveni před úkol vyplňovat výsledky krajských a ústředních kol soutěží a přehlídek žáků ZUŠ v programu Excelence, nebylo nám vůbec jasné, co tím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje.

Soutěže a přehlídky ZUŠ versus program Excelence
Aleš
Chalupský,
předseda ÚUR ZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Biskupská, Praha 1
Program byl zaměřen na podporu soutěží na středních školách, časem se počítalo s jeho rozšířením na soutěže žáků základních škol. Nechápali jsme, proč musíme vyplňovat výsledky v programu, z něhož de facto nemůžeme čerpat finanční prostředky. Program měl spoustu nedostatků, které vyplňování zbytečně komplikovaly, takže organizátory jednotlivých kol soutěží to stálo spoustu času navíc.
Ve druhém roce se práce s programem poněkud zlepšila, ale problémem našich soutěží je, že máme mnoho různých kategorií, což se ministerským úředníkům příliš nelíbí (to nám ostatně často dávají najevo). Ústřední umělecká rada má ale naštěstí dostatek argumentů, aby si rozdělení do více kategorií obhájila. Protože některé problémy a nedostatky systému přetrvávaly a mnoho kolegů z různých krajů republiky mělo k práci s Excelencí připomínky, rozhodl jsem se oslovit přímo ředitele odboru 51 pana Mgr. Michala Urbana, který je pověřen řízením sekce sportu a mládeže a má soutěže škol v gesci, abychom si zkusili vyjednat výjimku a výsledky soutěží ZUŠ zveřejňovali mimo tento program. K jednání jsem přizval kolegu Lubora Bořka, který má mj. na starosti webové stránky ÚUR a s programem Excelence má za Královéhradecký kraj velké zkušenosti.
Jednání se kromě pana ředitele Mgr. Michala Urbana zúčastnili Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph. D., ředitel Odboru vzdělávání, Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, a Mgr. Zdeňka Kšírová, která má na tomto oddělení ZUŠky na starosti. Ředitel Urban nás informoval, že MŠMT sleduje soustředěním výsledků všech soutěží na jednom místě vytvoření portfolií nadaným žákům, kteří jsou úspěšní v různých typech soutěží včetně uměleckých.
Proto je zveřejňování výsledků soutěží v programu Excelence pro ZUŠ povinností - je vždy zakotveno ve Vyhlášení rozvojového programu pro soutěže a přehlídky, ze kterého také základní umělecké školy dostávají finance na soutěže. Současně Mgr. Urban upozornil na možnost vytvořit si v rámci Excelence vlastní formulář přihlášky pro soutěže. Tuto možnost členové Kolegia ÚUR prověřili, ale dospěli k závěru, že v programu Excelence přihlášky pro soutěže ZUŠ nelze vytvořit, aby systém byl funkční a uživatelsky přístupný. Skutečností je, že vyplňování výsledků v tomto programu je zbytečně složité, v současné době nelze jednoduchým způsobem převádět data z jiných formátů a všem organizátorům krajských i ústředních kol přináší mnoho práce navíc. Vzhledem k tomu, že systém musí sloužit pro všechny soutěže všech typů škol, nelze požadovat, aby MŠMT vytvářelo specifické podmínky pro základní umělecké školy.
Další možností, jak tuto situaci řešit, je vytvořit vlastní server pro přihlášky do soutěží a přehlídek žáků ZUŠ, který by byl propojen s Excelencí a dokázal by jednoduchým příkazem naplnit zároveň i výsledkové listiny. Je pravda, že o tom, jak zjednodušit přihlašování do soutěží a přehlídek ZUŠ, diskutujeme v ústřední umělecké radě i v Kolegiu ÚUR již delší dobu a původní vize začíná mít trochu konkrétnější podobu. MŠMT by proti takovému serveru nemělo námitky a v okamžiku, kdy takový systém bude připraven, propojení obou systémů umožní.
Server by měl výrazným způsobem zjednodušit přihlašování do soutěží a umožnit prostřednictvím již používaných softwarů (Klasifikace, iZuš, případně dalších) vyplňování formulářů a dále by sloužil pro rozbory, analýzy atd. Znamená to ovšem, že takový server musí někdo nejen vytvořit, ale take kvalifikovaně a zodpovědně spravovat. Pokud bychom chtěli někoho oslovit, bylo by asi nejlepším řešením udělat výběrové řízení na dodavatele takového systému. ÚUR jako poradní sbor MŠMT však není právním subjektem, proto musí hledat jiné cesty, jak k vytčenému cíli dospět. Oslovili jsme i Radu AZUŠ ČR, která by takové výběrové řízení mohla uskutečnit nebo i přímo finančně věc podpořit. Rada ale naši žádost zamítla, s tím, že podpoří naše úsilí o modernizaci systému přihlašování do soutěží a jeho efektivní administraci zvoleným směrem. A tak nezbývá nic jiného, než se do toho pustit.

Související dokumenty