Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Vydáno:

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí
Redakce postupně představuje jednotlivé představitele současné reprezentace Asociace, a čtenáři tak mají možnost se seznámit s jejich postoji a stanovisky. Jako dalšího člena Rady AZUŠ ČR jsme oslovili
předsedu AZUŠ Ústeckého kraje pana Marka Korbélyi, ředitele ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem.
Přesto, že jste jako předseda krajské organizace AZUŠ ČR v Ústeckém kraji teprve krátce, máte jistě velmi dobrý přehled, co vaše kolegy ředitele ZUŠ v kraji nejvíce trápí. Co byste ve spolupráci s ostatními kolegy řediteli ve vašem kraji rád změnil?
Každá škola, i když stojí na stejných principech, je jiná a je jedinečná. To se týká jejich materiálního zabezpečení, velikosti, zřizovatele, vztahu s veřejností, ale hlavně vize školy, kam chce směřovat. Některé kolegy trápí nedostatečná kapacita školy s nemožností otevřít další obor, jiné nulový příspěvek zřizovatele na provoz nebo sídlo školy v pronajatých
?
nevyhovujících prostorách, vím o škole s děravou střechou. Aby bylo možno jasně deklarovat, co kolegy nejvíce trápí, je potřeba podporovat platformy pro setkávání ředitelů a učitelů všech škol, kde by bylo možno se neformálně o svých problémech a potřebách pobavit.
Rada AZUŠ ČR je složena ze zástupců jednotlivých krajů a každý z nich zastupuje svůj kraj. Přesto musí fungovat společně v zájmu všech českých ZUŠ. Co byste rád na fungování Rady AZUŠ ČR změnil?
Dle mého názoru Rada AZUŠ funguje velmi dobře a není nutno do jejího běhu zasahovat. Je zde demokratický prostor pro každého člena přinášet podněty pro jednání rady.
Jsou podle vás některé aktuální oblasti v životě českých ZUŠek, které nejsou řešené, jsou problematické a je třeba jim věnovat v následujícím období pozornost?
Otázkou je, co se skrývá za pojmem dobrá škola, úspěšná škola. Není vždy zcela jasno, jaké konkrétní požadavky bude mít ČŠI na ředitele, jestli nezačne posuzovat školu podle úspěchů v soutěži nebo podle kvality zpracovaných směrnic nebo podle kvality výchovně-vzdělávacího procesu nebo podle množství akcí pořádaných školou, podle úspěšnosti žáků u přijímaček na střední školu?
Pedagogický sbor ZUŠ Evy Randové v Ústi nad Labem
Jak funguje komunikace mezi řediteli ZUŠ v Ústeckém kraji?
Se všemi řediteli se setkáváme pravidelně nejméně dvakrát do roka. Na duben máme naplánováno jedno takové setkání, jeho součástí budou semináře, ale bude zde i prostor pro neformální neřízenou diskusi. Věřím, že většina z nás pak uvidí dál než za hlavní dveře své školy.
S Evou Randovou - zahájení galakoncertu k 90. výročí založení školy
Ředitel ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem, pan Marek Korbélyi
Když ZUŠ v Ústeckém kraji komunikují, pořádají také nějaké společné projekty?
V současné době se připravuje projekt pod názvem
Mládí s filharmoniky 2017
. Je to projekt, jehož výstupem je společný koncert žáků ZUŠ Ústeckého kraje, Konzervatoře Teplice a Severočeské filharmonie Teplice. Sólistou koncertu bude nejlepší český soutěžící minulého ročníku
Virtuosi per musica di pianoforte
. Koncertu předchází řada přípravných workshopů a dělených zkoušek vedených předními hráči Severočeské filharmonie.
Projekt je zařazen do celostátního happeningu ZUŠ OPEN podporovaného nadací Magdaleny Kožené a zároveň proběhne v rámci festivalu Ludwiga van Beethovena v Teplicích. Do projektu
Mládí s filharmoniky
se zapojily tyto ZUŠ Ústeckého kraje: Roudnice nad Labem, Litoměřice, Děčín, Teplice, Litvínov, Lovosice, Kadaň, Ústí nad Labem Evy Randové, Klášterec nad Orlicí a Louny. Tedy cca třetina ZUŠ Ústeckého kraje, což vnímám jako úspěch. Celý projekt organizuje naše škola ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem ve spolupráci se ZUŠ Teplice, Konzervatoří Teplice a Severočeskou filharmonií Teplice.
S primátorkou Ústí nad Labem Ing. Věrou Nechybovou zahajují 46. ročník Virtuosi per musica di pianoforte
Jsou podle vás některé věci, kterými si my sami (ředitelé a učitelé ZUŠ) zhoršujeme naše postavení ve vzdělávacím systému?
Sami ředitelé i učitelé, když staví ZUŠ na úroveň jen zájmového vzdělávání v DDM (tím nechci snižovat význam DDM) a nedokáží vnímat ZUŠ jako školu, která, i když neposkytuje stupeň vzdělání, je ukotvena ve školském zákoně a má svůj rámcový vzdělávací program se všemi povinnostmi z něj vyplývajícími. Ale toto se myslím týká spíše menších škol.
Co navrhujete s tím dělat?
Tady je asi potřeba nahlédnout především do příčin, kde tento jev vzniká. A je myslím často přenášen ze strany rodičů na učitele, kteří nemají dostatek argumentů jim čelit. Tím myslím, že rodiče mají někdy přístup ke vzdělávání na ZUŠ jako k čistě volnočasové aktivitě bez jakýchkoliv závazků s argumentací, že tam chodí dobrovolně ve svém volném čase. Tady je jistě potřeba vybavit především učitele dobrými argumenty, aby mohli už učitelé obhajovat postavení ZUŠ ve vzdělávacím systému.
Závěrečný koncert vítězů a předání cen Virtuosi per musica di pianoforte
Kdybyste měl tu možnost a jako lusknutím prstu byste mohl změnit jednu věc ve vzdělávání na základních uměleckých školách, která by to byla?
Tak to by týkalo celého školství - snížení byrokratického zatížení všech škol a posílení jejich poslání - věnovat se především žákům.
Děkujeme za rozhovor.

Související dokumenty