"OČI DOKOŘÁN 2017" - soutěžní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ ČR

Vydáno: 6 minut čtení

Tři roky uplynuly jako voda a v září 2016 si výtvarníci opět četli aktuální podmínky vyhlášení jejich přehlídky. Tentokrát je čekaly novinky hned na několika frontách. Mimo redukci množství prací, které mohl každý vyučující přihlásit, to byla především mnohem důslednější dokumentace přihlášených prací.

"OČI DOKOŘÁN 2017" - soutěžní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ ČR
PaedDr.
Zuzana
Hrubošová,
ředitelka ZUŠ M. Stibora, Olomouc, předsedkyně sekce VO ÚUR ZUŠ ČR
Musím podotknout, že v oblasti dokumentace výtvarných prací výrazně pomohl elektronický systém EOS, ve kterém se přihlášky vytvářely a odesílaly. Systém upravený přímo pro potřeby výtvarného oboru vytvořili pracovníci firmy Sensio, s. r. o. Z pozice organizátora krajského i ústředního kola přehlídky mohu říct, že přes určitá úskalí, která s sebou užití programu neslo, nesmírně ulehčil především administrativní práci spojenou s přípravou a realizací jednotlivých kol. EOS, vycházející i z potřeb MŠMT evidovat úspěchy žáků v soutěžích, si tak i po nás vynutil potřebu hodnocení, byť pásmového.
Dosavadní a léta prosazovaná praxe neproměnit prezentaci výtvarného oboru v kolbiště, na němž se zápolí o každý bod, a snaha udržet přehlídku jako prostor pro metodickou inspiraci, pro diskuzi mezi učiteli, pro načerpání nových zkušeností, nevzala zasvé. Krajské poroty probíhaly jako dříve veřejně, před shromážděnými ostatními učiteli vyučující ve stručnosti představil svůj pedagogický záměr a práce v něm vzniklé. Porotci i ostatní učitelé mohli klást otázky, krátce diskutovat. Porotci si zaznamenávali svá hodnocení, po blocích v harmonogramu pak byla přestávka, během které si porotci již neveřejně sdělili svůj pohled na hodnocení.
Zde porotcům velmi pomohly EOS dokumenty s malými náhledy fotografií hodnocených prací, odpadlo dřívější někdy složité pátrání v paměti, listování v přihláškách či opětovné procházení prací. Obzvláště u kategorie jednotlivostí, která dříve nebyla doložena fotodokumentací, se jednalo o výrazný pokrok. V krajských kolech bylo hodnoceno celkem 1 747 jednotlivých prací a 714 výtvarných řad a projektů. Přihlášky podalo celkem 537 učitelů výtvarného oboru z 287 ZUŠ.
Krajská kola proběhla v období březen až květen 2017 a začaly přípravy na kolo ústřední. Do něj postoupilo celkem 455 jednotlivých prací, 271 výtvarných řad, projektů, souborů příprav k talentovým zkouškám, fotografií a záznamů akcí. Jediná kategorie multimediální tvorby nebyla hodnocena v krajských kolech, porotci v nich pouze posuzovali splnění technických podmínek. Je to dáno specifikou této kategorie, kdy je zapotřebí, aby přihlášené snímky hodnotili lidé, kteří se v oblasti multimediální tvorby pohybují na profesionální úrovni.
1.-10. října 2017 proběhlo ústřední kolo soutěžní přehlídky VO ZUŠ ČR. Organizátorem byla ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc. Ústřední kolo proběhlo ve Šternberku, v prostorách bývalého augustiniánského kláštera. Porotci byli jmenováni předsedové sekce VO krajských uměleckých rad. Pozici metodika v tomto ročníku přijal
Mgr. Josef Lorenc, Ph.D.
, z katedry výtvarné výchovy Jihočeské univerzity. Porota ústředního kola je již neveřejná a veškeré práce, postoupivší z krajů, ostatním porotcům představuje příslušný předseda. Do diskuze hodnocení nevstupuje a svůj názor nevyjadřuje.
Poprvé se v tomto ročníku přistoupilo k rozdělení poroty na dvě na sobě nezávislé, paralelní skupiny. První, devítičlenná, s předsedkyní
Mgr. Miroslavou Brázdovou
a metodikem, se mohla soustředit pouze na výtvarné řady a projekty, druhá, šestičlenná, s předsedkyní
PaedDr. Alenou Zupkovou
, hodnotila ostatní kategorie. Třetí porotě kategorie multimédií předsedala
Mgr. Martina Voráčková
, tato porota však nebyla vázána místně na Šternberk, neboť byly hodnoceny snímky v elektronické podobě.
Po výsledném rozhodnutí byly práce roztříděny - neoceněné byly uloženy k odvozu, k vystavení pak byly vzaty práce oceněné Čestným uznáním, Bronzovým, Stříbrným a Zlatým pásmem. Následně probíhala instalace prací v prostorách kláštera, práce byly koncepčně uspořádány do sálů s jednotícím tématem - např. tradiční Výtvarný jazyk, Člověk, Příroda a krajina, Inspirace uměním, Přípravná VV i sál s pracemi na nepovinné téma letošního ročníku "Skrývání - odkrývání", stejně tak i sál věnovaný metodice projektu. Nově se objevilo např. téma Komunikace a Civilizace. Po dobu průběhu semináře byla v jedné z místností projekce všech multimediálních snímků zaslaných do přehlídky.
Výstava je přístupná až do konce září 2018.
Vyvrcholením ústředního kola pak byl rozborový seminář, který probíhal 6.-8. října v prostorách Kulturního domu ve Šternberku. Semináře se zúčastnilo téměř 300 vyučujících. Zahájili jej po slavnostní vernisáži a vyhlášení výsledků předsedkyně poroty M. Brázdová svou zprávou a metodik J. Lorenc svým posouzením průběhu ústředního kola. Večer pak uzavřela diskuze pléna s porotci. V sobotu pak učitelé zhlédli zhodnocení kategorie multimediální tvorby s prezentací oceněných snímků, přednášku ak. soch. Věry Roeselové o významu přehlídek VO pro vývoj výtvarné výchovy a první část představení vybraných projektů "Učitelé sobě".
Paralelně pak v malém sále probíhala prezentace inspirativních projektů v oblasti filmové výchovy a práce s filmem (NaFilM Praha, Aeroškola, Animánie...) a diskuze s porotou multimédií. V neděli pak byl pro učitele připraven druhý blok "Učitelé sobě" a opět paralelně v malém sále Otevřená průchozí filmová dílna s praktickými ukázkami různých možností přístupů k filmu a jeho výuce. Na konci roku 2017 byl učitelům, kteří se účastnili semináře, rozeslán komplet tří DVD - "Video" zachycující průběh poroty, instalace, vernisáže a semináře, "Foto" s prezentací oceněných výtvarných řad a projektů (zlaté a stříbrné pásmo) a jednotlivých prací (zlaté pásmo), "Multimédia" s výběrem oceněných multimediálních snímků. Komplet je doplněn tištěným 32stránkovým katalogem s hodnoticími zprávami předsedů porot a fotodokumentací expozice.
Poděkování patří nejen všem pomocníkům, bez nichž by ani porota, ani instalace nemohla proběhnout tak hladce, jak proběhla, ale také ředitelům škol, kteří měli pochopení a uvolnili své učitele, aby mohli s touto přehlídkou pomoci. Finančně nás podpořilo jak MŠMT, tak Olomoucký kraj i město Olomouc. Porotci, ti si zaslouží zvláštní poděkování, a to bude mít formu zveřejnění jejich cenných rad a doporučení v některém z příštích čísel Speciálu pro ZUŠ.