Leadership v ZUŠ aneb jak nepřijít o radost chodit do práce

Vydáno:

Posledním, desátým článkem bych se rád rozloučil s tematikou leadershipu v ZUŠ a popsal jeden jednoduchý scénář ze života ředitele školy, který není ojedinělý a který mi byl i částečnou inspirací k sérii těchto článků.

Leadership v ZUŠ aneb jak nepřijít o radost chodit do práce
Bc.
Jiří
Stárek
 
ředitel ZUŠ Hostivař, předseda AZUŠ ČR HMP
To ale až v závěru. Nejprve se krátce vrátím k tématu z předchozího čísla o „dvou hemisférách mozku“ a o tom, jak se ta pravá skvěle hodí pro účely leadershipu. Základem je pěstování čtyř vrozených schopností:
představivosti, svědomí, nezávislé vůli a sebeuvědomění.
Nelze ale upřednostňovat samozřejmě pouze pravou hemisféru. Nejlépe to Stehen R. Covey popsal slovy:
„Řídit zleva, vést zprava.“
Komplikovanost mozkových pochodů je natolik složitá, že lze i zaznamenat situace, kdy již nerozhoduje o použití té či oné části mozku jeho primární oblast, ale vstupuje do rozdělování i moment, zda se jedná o hudebníka profesionála, či pouhého amatéra.
Pravidelné cvičení zanechává stopy i ve struktuře mozku, podobně jako posilování svalů působí růst některých partií těla. Studie provedená v Bostonu ukázala, že hudebníci nemají jen větší objem šedé hmoty v mozečku a více vyvinutou příslušnou část mozkové kůry, ale je u nich výraznější tzv. corpus callosum (trámec mozkový), který má za úkol levou a pravou část mozku spojovat. Hudební vnímání, vyhodnocení melodie, taktu a rytmu probíhá především ve spánkové a čelní části. Hudba aktivuje i talamus a mozeček, což jenom ukazuje, jak složité je zpracování hudebních signálů a jak velký vliv má umělecké vzdělávání na člověka.
Některé funkce si mezi sebe pravá a levá hemisféra dělí. Při porovnání tónové výšky a melodií jsou zapojeny především části čelního a spánkového laloku na pravé straně, pro analýzu rytmu je strana levá. To ovšem platí jen pro hudební laiky a amatérské hudebníky, u profesionálů si centrum melodie a rytmu svá místa prohodí. Zatím není zcela zřejmé, proč tomu tak je. Snad to souvisí se způsobem, jak profesionální hudebníci hudbu vnímají. Analyzují ji automaticky, rozkládají ji na intervaly a harmonie, jsou schopni je pojmenovat a neustále podvědomě analyzují ladění. Jinými slovy – využívají při vnímání hudby řečové funkce mozku a ty jsou umístěny převážně v levé hemisféře. To bude asi i vysvětlení pro jev, který často pozoruji i sám u sebe. Jako vystudovaný a praktikující hudebník si radost z hudby neužiji s takovým potěšením jako člověk, který je naprostý laik. Hudbu prostě vnímáme různě podle vlastní zkušenosti, tréninku a zaměření.
Petr U. Bender ve své knize „Niterný leadership“ píše:
„Nejlepší umělci mají proti ostatním dvě výhody: znalost svého řemesla a tvůrčí schopnost se vyjádřit. Mnozí umělci svou práci slyší nebo vidí ve svém nitru ještě dřív, než začnou užívat různých nástrojů nebo metod vyjadřování. Domnívám se, že,mistr’ v kterémkoli oboru v sobě musí spojovat tyto dvě stránky. Můžeme tomu říkat tvořivá pravá hemisféra a logická levá hemisféra. Hlava a srdce. Řemeslo a umění. Některé východní kultury tomu říkají,jin’ a,jang’. Podobně musí existovat dvě stránky naší každodenní práce. Vnitřní a vnější. Vize a činy. Musíme obě tyto části integrovat, abychom byli kompletní, abychom si připadali naplnění a abychom byli lídry, kteří dosahují efektivních výsledků.“
Stehen M. Shapiro řekl, že je nutné odromantizovat mýtus, že tvořivost je povahovým rysem, s nímž se několik málo vybraných lidí „narodí“, že existují „tvůrčí osobnosti“ a pak existuje zbytek nás ostatních. Ve skutečnosti máme všichni potenciál být tvořiví, minimálně do určitého stupně. Studie dvou set padesáti vedoucích pracovníků ukázala, že většina z nich si myslí, že jejich práce „vyžaduje hlavy, a ne srdce“. Takovýto výsledek je jen potvrzením, že před masovým zaváděním leadershipu je ještě dlouhá cesta.
Jak jsem zmínil na začátku, pokusím se popsat scénář, ve kterém se možná leckterý čtenář-ředitel pozná. Neexistuje žádná „přípravka“ pro ředitele ZUŠ, a tak každé začátky ve funkci jsou provázeny stresem z nedostatku znalostí řízení organizace. Nejprve z bezprostředního chodu a provozu školy a krátce na to i z právních a ekonomických otázek. Pamatujete, jaké to bylo, když jste se poprvé stali manažerem? Nezačali jste vidět všechno odlišně? Nedošlo k tomu, že problémy, na které jsme si předtím stěžovali, jste začali vidět jinak, když jste dostali zodpovědnost je řešit?
Tento počáteční stres vytváří u odpovědných ředitelů nutkání být o všem informován a pokud možno řídit veškerou činnost, kterou vykonávají podřízení pracovníci jinak často automaticky. Postupem času získává ředitel stále podrobnější přehled o jednotlivých oblastech fungování školy, a protože cítí vysoký stupeň odpovědnosti, tak mnohou práci raději přebírá sám, protože je přesvědčen, a často oprávněně, že ji udělá nejlépe a také nejrychleji. Tráví tak spoustu času činnostmi a reagováním na věci, které
jsou sice naléhavé, ale nejsou důležité.
To, na čem nejvíce záleží, bývá ale často pohřbeno pod vrstvami okamžitých starostí a momentálních problémů. Jejich naléhavost je navíc často založena na očekávání a naléhavosti druhých lidí a řediteli se tak dostává jen velmi málo času zabývat se sám sebou a věcmi opravdu důležitými. Vytrácí se tak schopnost pohlížet na události v organizaci z širšího pohledu a odstupu. Z toho se brzo dostaví pracovní přetížení, frustrace a ta se zpětně odráží do pedagogického sboru – opravdu nepěkný výsledek vlastně odpovědného, pracovitého a naprosto zaujatého ředitele.
Život jde ovšem dál a časem se veškeré problémy nějak vyřeší. Ředitel se naučí řešit provozní zádrhele, postupně přenechává mnohé činnosti jiným, nepřizpůsobiví kolegové časem odejdou (nebo toho nechají) a on, ač by mohl být šťasten za situaci, ve které se nachází, marně vzpomíná na entuziasmus, nadšení a sílu, s jakou řídil školu v jejích počátcích. Hodně se dnes u manažerů mluví o „krizi středního věku“. Co je její hlavní příčinou? Budete se divit, ale
není to přepracovanost, je to nuda.
Ve věku pětačtyřiceti až padesáti let většinou manažeři dosáhnou vrcholu své pracovní kariéry a jsou si toho vědomi. Po dvaceti letech prakticky stále stejné činnosti jsou ve funkcích, které zastávají, velmi dobří, ale málokterý z nich má potřebu i motivaci se učit něčemu novému. Málokterý z nich něčím novým přispívá a málokterý z nich ještě čeká, že se jeho práce znovu stane tou výzvou k nadšení, rozpálení jeho schopností a uspokojení ze zvládnutí rizik, jako tomu bylo na začátku.
Radost se nějak vytratila.
Nastoupí syndrom ochranářství, zajišťování se a profesní život se jakoby zploští do rčení „není to kdoví co, ale kde si já takové peníze v dnešní době vydělám?“. Jak se vyhnout tomuto scénáři? Jak prožít lépe, nebo minimálně jinak, tuto poslední kapitolu mých článků v časopise pro příznivce ZUŠ? Začít aplikovat leadership! A kdy? Nejlépe v období, které v současnosti zažíváme – v době rozbíhající se reformy v ZUŠ (nezapomeňme, že skutečná reforma se ještě neuskutečnila, zatím jsme si ve škole jenom napsali ŠVP). Můžeme k ní totiž přistoupit tak, že to tak nějak „odbudeme“, nebo to využijeme jako příležitost ke změně, rozpálíme naše schopnosti, a to ne pouze v našich školách, ale i v našich vlastních hlavách. Je přirozené, a z psychologických příruček známé, že lidé ve stavu nutné změny vždy
nejprve myslí na to, co ztrácejí, a až potom na to, co změnou získají.
Stačí si to uvědomit a celé to otočit. Za tu radost chodit do práce to určitě stojí.
Držím palce všem ředitelům českých ZUŠ, aby nás v nadcházejícím období nepřemohla lenost ducha, strach z neznámého nebo ta národní vlastnost, která úspěšnou aplikaci leadershipu těch druhých neodpouští.

Související dokumenty