Konference ve sněmovně

Vydáno: 12 minut čtení

V pátek 14. 4. 2023 se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konference k tématu uměleckého vzdělávání pod osobní záštitou pana poslance Marka Výborného, s názvem „Umělecké vzdělávání – rodinné stříbro české vzdělávací soustavy v kontextu výzev 21. století“. Na konferenci vystoupil kromě jiných také Tomáš Kolafa, prezident AZUŠ ČR a ředitel ZUŠ Liberec. To nejdůležitější z jeho příspěvku si můžete přečíst níže. Na Tomáše Kolafu navázala Ivona Křivánková, výkonná ředitelka AZUŠ ČR a ředitelka ZUŠ Kroměříž. Na konferenci vystoupil také Mgr. Jan Mareš, MBA, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT ČR.

Konference ve sněmovně
Redakce
Řízení školy
Základní umělecké školství bylo jednou z klíčových tematických oblastí.
„Umělecké vzdělávání není jen otázkou rozvoje talentu, ale jeho podstatou je celková kultivace, rozvoj sebepřijetí, sebevyjádření, sociálních vztahů, fantazie, vlastní kreativity osobnosti a též je významným nástrojem psychohygieny i primární prevence,“
řekla Irena Pohl Houkalová, která celou konferenci připravovala. Bylo nám velkou ctí mít možnost společně s kolegy prezentovat festival ZUŠ Open, představit průřezová témata, reakce ZUŠ na současné výzvy a principy funkční spolupráce v široké základně ZUŠ napříč celou ČR a též představit Stipendijní Akademii MenART. S velkým zájmem jsme též věnovali pozornost problematice kolegů z konzervatoří, vysokých škol i ZŠ, včetně současně medializovaného tématu revizí RVP. Přátelská atmosféra setkání i její komorní rozměr přispěly k velmi otevřenému jednání důležitých partnerů jak ze strany ministerstev, tak i ostatních typů uměleckých škol. Pevně doufáme, že se mnohé vyjasněné otázky a vyřčená stanoviska promítnou i do dalších jednání, která budou následovat. Konferenci orámovala krásná vystoupení žákyň ZUŠ Kroměříž, ZUŠ Jana Hanuše z Prahy 6 a Konzervatoře a střední školy Jana Deyla.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele