Informace z Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR

Vydáno:

Na valné hromadě AZUŠ ČR 2017 v Pardubickém kraji představil předseda ÚUR ZUŠ ČR Aleš Chalupský několik organizačních změn a několik koncepčních záměrů na další období. Upozornil také, že řešení některých věcí je běh na dlouhou trať, mají-li být řešeny férovým zapojením všech, kterých se to týká.

Na jednání 14.9.2017 schválila ÚUR organizační změnu ve své struktuře - v uplynulých 2 letech byly ustaveny sekce dudáků a cimbalistů, obě tyto sekce převezmou postupně činnost sekce lidových nástrojů (ta nemá oporu v RVP ZUV). Tato sekce zanikne po soutěži, někteří její členové budou působit dále v sekcích dudáků nebo cimbalistů. Změna vychází z dlouhodobé koncepce ÚUR, která byla vytvořena v roce 2009 a jejíž součástí bylo přizpůsobit strukturu Ústřední umělecké rady vzdělávacím zaměřením Rámcového vzdělávacího programu.
Novým úkolem se stala také realizace elektronické
administrace a organizace soutěží a přehlídek žáků ZUŠ v systému EOS ZUŠ.
Zdá se, že je to nová cesta, která nás výrazně posune kupředu. V červenci tohoto roku (2017) proběhlo na MŠMT jednání na Odboru pro mládež, v jehož gesci jsou také soutěže. Ředitel odboru Mgr. Michal Urban a jeho spolupracovníci byli velmi překvapeni výslednou analýzou, která ukázala, že našich soutěží se v uplynulém školním roce zúčastnilo cca 25 000 žáků. Velmi tuto práci ocenili a konstatovali, že jsme jediný typ škol, který dokázal takto zmapovat své soutěže a nabídnou MŠMT konkrétní a jasná data.
Současně jsme pokračovali v jednání, které jsme otevřeli již v roce 2016 - totiž jak navýšit finance do soutěží, a to i s ohledem na jejich elektronické zpracování. Řešíme v tomto smyslu nejen tento školní rok, ale také následující roky, aby financování podpořilo soutěže pro naše talentované žáky.
Systém EOS ZUŠ prošel prvním (zkušebním) rokem, v jehož závěru proběhlo také připomínkové řízení a vyhodnocení. Shodli jsme se na tom, že v systému budeme pokračovat i v tomto školním roce, což na svém jednání schválila 14. 9. také Ústřední umělecká rada. Chtěl bych v této souvislosti poděkovat nejen panu Kratochvílovi (společnost Senzio) a panu Holcovi (Klasifikace), který nastavuje přihlášky směřující z Klasifikace do elektronického systému soutěží.
Jejich spolupráce je prospěšná pro nás všechny.
Poděkování patří také paní kolegyni Iloně Juhásové, která koordinuje školení NIDV k aktuální podobě elektronického systému našich soutěží. Změny v Organizačního řádu a Manuálu hodnocení v tuto chvíli procházejí připomínkováním členů Ústřední umělecké rady. Změny v obou dokumentech se (mj. nutné i z pohledu EOSu) týkají hodnocení soutěží, práce porot a dalších souvisejících problémů. Jde o to, aby byly stanoveny přesně a jednoznačně. Využívám této příležitosti k tomu, abych se omluvil za nějaké drobné nedostatky v našich propozicích. Některé chyby vznikly při úpravách číslování kategorií pro EOS, někde jsou to chyby v textu, které však podstatu podmínek nemění. Aktualizované dokumenty budou na webu ÚUR, dopisem budou zaslány předsedům KUR, kteří mají za úkol je zaslat všem školám v kraji.
Ústřední umělecká rada schválila též konání
harfové soutěže,
která však bude pojata jako jednorázová - tedy bez postupových kol - na druhé straně však bude
soutěží mezinárodní, lépe řečeno česko-slovenskou.
Již před 3 lety jsme na první harfové soutěži v Praze měli 1 soutěžící + 1 porotkyni z Bratislavy a od té doby stále spolupráci se Slovenskem rozvíjíme. Organizovat soutěž jako mezinárodní má ještě jednu výhodu: do budoucna budeme moci čerpat finanční dotaci na soutěž z jiného balíčku než na ostatní „domácí“ soutěže ZUŠ, takže stávající rozpočet nebudeme oslabovat. I v tom máme podporu MŠMT. Chtěl bych poděkovat také panu řediteli Kolafovi, protože tato soutěž, která proběhne v dubnu nebo květnu 2018, se uskuteční v ZUŠ Liberec, Frýdlantská.
Rád bych připomněl, že na začátku října 2017 proběhlo
Ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru ve Šternberku.
Navštívil jsem Šternberk na jeden den ještě před zahájením přehlídky, abych se osobně zúčastnil hodnocení a výběru prací pro celorepublikovou výstavu. Chtěl bych moc poděkovat paní kolegyni Zuzaně Hrubošové a všem krajským předsedkyním a předsedům, výtvarnicím a výtvarníkům za jejich úžasnou práci v podmínkách ne zrovna příjemných, protože v chladných říjnových dnech bez velkého slunečního světla byly prostory Šternberského kláštera místem docela nehostinným. Určitě k tomu přispělo také to, že vybrané práce se teprve rozdělovaly do jednotlivých sálů a stěny byly holé, což působilo někdy až depresivně. Uvědomil jsem si, jak práce našich žáků na celý rok výrazně oživí a zkulturní tento prostor. Chtěl bych proto vyzvat všechny, abyste si udělali s žáky škol do Šternberka výlet.
A na závěr jen několik slov k naší práci. I když se na uměleckých radách snažíme pracovat s maximálním úsilím a kvalitou, ne všechno se podaří hned a dokonale. Ukazuje se, že některé body naší koncepce a další vize, které se objevily v průběhu uplynulých let,
jsou během na dlouhou trať.
Ale to už asi patří k povaze práce v uměleckých radách, které fungují na dobrovolné práci mnoha skvělých kantorů, zástupců i ředitelů, kteří pochopili, že
umělecké rady musí fungovat jako systém
a ne jako některé instituce, které jsou řízeny shora direktivními nařízeními několika jednotlivců.

Související dokumenty