Hmotný svět (základní suma znalostí)

Vydáno: 6 minut čtení

Téma výuky skladby na ZUŠ jsem rozdělil do pěti textů. Po úvodu v minulém vydání vám nabízím článek Hmotný svět (základní suma znalostí). Další dílky skládačky budou Svět snů (role fantazie v hudební tvorbě), Digitální svět (soužití tvůrce a technologií) a Duchovní svět (hudba jako mezník fyzického a duchovního světa).

Hmotný svět (základní suma znalostí)
Výuka skladby na ZUŠ – 2. část
Robert
Mimra
Portedo, o. p. s.
V úvodním článku jsem se přimlouval za otevřenost mysli při výuce hudby. Vycházím z faktu, že světonázor každého z nás je „situačně podmíněný rámec, tekutý a měnící se podle vyprávění, v němž se zrovna pohybujeme“ (Buchtík, 2023). Z praktických důvodů si však musíme vymezit „h

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Oblasti plánování zaměstnanců
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Kariérové poradenství
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
IVP v praxi školních a školských poradenských pracovníků (se zaměřením pro podporu žáků s mentálním postižením)
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Spolupráce rodiny a školy

Poradna

Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek

Zákony

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)