Činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2023/2024

Vydáno: 14 minut čtení

Cílem článku je usnadnit plánování a organizaci činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2023/2024. V článku jsou shrnuty důležité termíny, lhůty a činnosti základní umělecké školy. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na základní umělecké školy zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze základní umělecké školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2023/2024
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Nové právní předpisy
Od prvního pololetí školního roku 2023/2024 ovlivní činnost základních uměleckých škol důležité novely právních předpisů.
Od 1. 9. 2023 se základní umělecké školy řídí novelizovanými ustanoveními zákona o pedagogických pracovnících.1) V praxi základní umělecké školy to znamená, že základní umělecká škola v souladu s novelizovaným zákonem o pedagogických pracovnících
*
vyžaduje prokázání znalosti českého jazyka pedagogického pracovníka a bezúhonnosti pedagogického pracovníka (§ 4, § 29a zákona o pedagogických pracovnících),
*
zjišťuje, zda učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole získal odbornou kvalifikaci (§ 11 zákona o pedagogických pracovnících), přitom bere v potaz úpravu „vzdělávacích cest“ vedoucích k získání odborné kvalifikace a přechodná ustanovení novely2),
*
využívá pravidla uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků; ta jsou zjednodušena díky zrušení normy omezující celkovou dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami ode dne vzniku prvního pracovního poměru dobou 3 let (do 31. 8. 2023 ustanovení § 23a odst. 3),

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kalendář
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Výroční zpráva o činnosti školy
Vyplnění vysvědčení – 2. pololetí školního roku
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Školní program EV a jeho tvorba

Poradna

Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Odpolední vyučování 1. stupeň
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
183/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků