Zkušenosti s jednotným zadáním závěrečných zkoušek

Vydáno:

Naše škola se k novým závěrečným zkouškám přihlásila ve školním roce 2008-2009, a to hned ve dvou formách.

Zkušenosti s jednotným zadáním závěrečných zkoušek
Ing.
Vratislav
Kozák
 
zástupce ředitele SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská 762
Naše škola se dobrovolně přihlásila k jednotnému zadání závěrečných zkoušek (dále jen „JZZZ") v rámci pokusného ověřování, a to ve všech oborech vzdělání s výučním listem, které se v té době ve škole vyučovaly (elektrikář, truhlář, zedník, operátor skladování a mechanik opravář). Současně byla škola vyzvána ke spolupráci na tvorbě JZZZ pro obor operátor skladování.
JZZZ pro jednotlivé obory se postupně upravovalo, optimalizovalo na základě zkušeností a připomínek škol, pracovníků NÚV (dříve NUOV) i odborníků z praxe. Postupně se také rozšiřoval počet variant pro jednotlivé zkoušky (písemná, praktická, ústní). Škola se také celou dobu podílela na tvorbě a úpravách JZZZ pro obor operátor skladování.Tato spolupráce nám přinesla cenné zkušenosti a informace o celkovém pojetí, cíli, významu, organizaci a vývoji JZZZ v rámci celého procesu příprav nových závěrečných zkoušek.
Hodnocení nových závěrečných zkoušek
Formu nových závěrečných zkoušek a obsah jednotného zadání závěrečných zkoušek v připravené podobě
jednoznačně podporujeme z těchto důvodů:
 
Výsledky žáků, kteří konají závěrečné zkoušky podle JZZZ, jsou
srovnatelné
napříč celou Českou republikou.
 
Hodnocení výsledků žáků
konajících závěrečné zkoušky je
objektivnější
v porovnání se školním zadáním, protože součástí JZZZ jsou i kritéria hodnocení jednotlivých částí zkoušek (součástí písemné zkoušky jsou navíc správná řešení jednotlivých témat).
 
V porovnání se státní maturitou je celá
administrace výrazně jednodušší
včetně hodnocení zkoušek, které je plně v kompetenci zkušební komise. Z těchto důvodů je celá
závěrečná zkouška výrazně levnější.
 
JZZZ získá škola
tak, že se přihlásí na https://skoly.nzz.nuov.cz, vyplní přihlašovací údaje, učební obory, ve kterých budou žáci vykonávat závěrečnou zkoušku, a následně si může „stáhnout“ příslušná zadání pro jednotlivé obory.
 
Pro každou část závěrečné zkoušky je vypracováno několik variant a ředitel školy si zvolí (vybere) jednotlivá zadání podle možností školy, zaměření ŠVP i počtu žáků v souladu s platnou legislativou.
Náměty a připomínky k novým závěrečným zkouškám a JZZ
 
JZZZ je školám zpřístupněno
až v měsíci březnu
daného roku, kdy se závěrečné zkoušky konají, a to může být problém při přípravě žáků na závěrečné zkoušky zejména pro ty školy, které dosud závěrečné zkoušky podle JZZZ nekonaly.
 
Po zkušenostech s JZZZ (6 let ověřování) v naší škole navrhujeme jednu zásadní změnu: Kompletní zadání JZZZ pro jednotlivé obory bychom zveřejnili např. na webových stránkách MŠMT nebo NÚV, jako je tomu u Národní soustavy kvalifikací, podle které se získávají jednotlivé profesní kvalifikace. Každá škola by si tak ze zveřejněného zadání vybrala konkrétní zadání podle stanovených pravidel, případně by zadání vygeneroval speciální software.

Související dokumenty