Závěr 2. pololetí školního roku, hlavní prázdniny

Závěr 2. pololetí školního roku, hlavní prázdniny
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
K činnostem na konci 2. pololetí a během hlavních prázdnin, které jsou spojeny se vzděláváním žáků, zejména patří:
 
organizace komisionálních opravných zkoušek
(§ 69 odst. 7 školského zákona, § 6 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění);
 
hodnocení žáků v náhradním termínu
(§ 69 odst. 6 školského zákona);
 
přítomnost pracovníků ve škole v době prvních 3 pracovních dnů po vydání vysvědčení, a to kvůli případné žádosti o přezkoumání výsledků hodnocení žáka (§ 69 odst. 9 školského zákona);
 
zajištění voleb do školské rady;
jednání školské rady, na kterém budou schváleny změny školního řádu, schválena výroční zpráva nebo se školská rada vyjádří ke změnám ŠVP (§ 168 odst. 1 školského zákona);
 
vypracování dokumentu, kterým škola hodnotí sama sebe;
 
předání dokumentů spojených s přijímacím řízením a maturitní zkouškou do spisovny.
Opravné komisionální zkoušky
Opravné komisionální zkoušky jsou tradičním bodem programu „přípravného týdne“ na středních školách. Konají je žáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.
Limit „nejvýše dvou povinných předmětů“ je jasný a nekomplikovaný – s výjimkou případů, ve kterých je žák současně z jednoho nebo více předmětů „nehodnocen“.
Nehodnocení žáka
v řádném termínu za druhé pololetí a jeho nehodnocení i v náhradním termínu je také spojeno s tím, jak je vyplněno ročníkové vysvědčení. Podle
Informací MŠMT k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích
1)se má postupovat takto:
„Žákovi, který byl za druhé pololetí hodnocen v náhradním termínu, se vydá nové vysvědčení na základě výsledků hodnocení žáka. Pokud žák nebyl za druhé pololetí hodnocen ani v náhradním termínu, platí podle § 69 odst. 6 poslední věta, že
neprospěl.
V takovém případě se v
celkovém prospěchu
žáka uvede
„neprospěl(a)“, v rubrice pro předmět, z něhož měl být žák hodnocen v náhradním termínu, se však uvede „nehodnocen(a)“, nikoliv prospěch 5 – nedostatečný.
Podrobnosti týkající se konání opravné komisionální zkoušky jsou v § 6 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., v platném znění, uvedeny téměř vyčerpávajícím způsobem (složení komise, termín konání zkoušky, způsob vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích, zveřejnění těchto informací na přístupném místě ve škole). Zbývá jen je v praxi zahrnout do procesu komisionální zkoušky.
Zvláštní kategorií žáků, kteří konají opravné komisionální zkoušky, jsou
žáci posledních ročníků
střední školy. Jestliže žák nevykonal závěrečnou (maturitní) zkoušku v řádném termínu, protože na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, pak
přestává být žákem školy 30. 6.
Přesto má právo na konání opravných zkoušek. A pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka posledního ročníku požádá o konání opravných komisionálních zkoušek dříve než v srpnu, vyhoví ředitel školy žádosti vždy (§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., v platném znění).
Stejně tak má takový žák, který přestal být žákem školy 30. 6., právo na hodnocení v náhradním termínu.
Komisionální zkouška se dále koná v případech, jsou-li pochybnosti o správnosti hodnocení na konci druhého pololetí. Tehdy může zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení (objektivní lhůta), požádat ředitele školy o
přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
Z organizačního hlediska je nutné zajistit, aby po dobu 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení byl ve škole přítomen pracovník, který žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka přijme a vyhodnotí, jakým způsobem je nutné dále postupovat.
Ustanovení § 69 školského zákona upravuje postup odlišně v případě hodnocení chování a hodnocení předmětů výchovného zaměření na jedné straně a v případě hodnocení ostatních předmětů na druhé straně. Jestliže se žádost týká přezkoumání hodnocení chování nebo hodnocení předmětů výchovného zaměření,
komisionální přezkoušení se nekoná
a ředitel posoudí dodržení pravidel pro hodnocení (která jsou uvedena ve školním řádu). Následně ředitel výsledek hodnocení
 
potvrdí, jestliže pravidla pro hodnocení nebyla porušena, nebo
 
změní, jestliže pravidla pro hodnocení byla porušena.
Potvrzení nebo změna hodnocení musí proběhnout nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Školský zákon v tomto případě neuvádí možnost dohodnout se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka jiný termín.
Důsledkem žádosti o přezkoumání výsledků hodnocení ostatních předmětů je komisionální přezkoušení. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení, a to tak, aby se konalo nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. Školský zákon dává možnost dohodnout se se zákonným zástupcem nezletilého žáka na jiném termínu.
V případě, že je vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, vykonává výše popsanou činnost krajský úřad.
Školská rada
Je pravděpodobné, že ředitel školy na konci 2. pololetí nebo v průběhu hlavních prázdnin zajistí činnosti spojené se
školskou radou.
Školská rada jako povinný orgán zřizovatele u středních škol nezajišťuje svou vlastní obnovu.
Volby do školské rady zajišťuje ředitel školy
(§ 167 odst. 4 školského zákona). Na středních školách je pravděpodobné, že proběhnou volby do školské rady v souvislosti s tím, že funkce člena školské rady – zletilého žáka – skončí před uplynutím tříletého funkčního období, protože žák přestane být žákem školy [v § 167 odst. 9 písm. f) školského zákona se sice hovoří pouze o „studentech“ (tj. o studentech VOŠ), lze však dovodit, že se vztahuje i na zletilé žáky SŠ].
Má-li dojít ke
změně ŠVP
účinné od 1. 9., je nutné, aby se k návrhu ŠVP do 1. 9.
vyjádřila
školská rada. Nový školní řád nebo změny školního řádu musí školská rada
schválit
[§ 168 odst. 1 písm. a) a c) školského zákona]. Stejně tak je vhodné s dostatečným časovým předstihem domluvit termín, ve kterém se školská rada sejde kvůli
schválení výroční zprávy.
Vlastní hodnocení školy
Škola nemusí provádět
povinné vlastní hodnocení školy
každoročně. Při promyšleném systému hodnoceného obsahu (cílů), kritérií a ukazatelů hodnocení však každoročně prováděné sebehodnocení dává možnost soustavně sledovat posun k vytyčeným cílům, nebo naopak odklon od nich.
Kontrola dokumentů
Další tradiční činností uskutečňovanou v průběhu hlavních prázdnin je kontrola dokumentů vyhotovených v průběhu přijímacího řízení a jejich předání do spisovny.
Po novele školského zákona účinné od 1. 1. 2012 se lze periodicky setkat s dotazy –
Je v rámci přijímacího řízení nutné vyhotovovat rozhodnutí o přijetí, když se stejně oznamuje pouze vyvěšením seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem?
Ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona upravuje pouze způsob oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Vlastní rozhodnutí musí být vyhotoveno dvakrát – originál ( jedno vyhotovení) se zakládá do spisu, stejnopis (druhé vyhotovení) je určeno účastníkovi řízení. Stejnopis je vhodné předat zletilému účastníkovi řízení nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče např. na schůzce s budoucími studenty 1. ročníku. Jestliže si zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče stejnopis rozhodnutí nevyzvedne, zůstává založený ve spisu.
Na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, správní orgán
vyznačí:
 
den vydání rozhodnutí
(§ 71 odst. 2 správního řádu);
 
nabytí právní moci
(§ 73 odst. 1 správního řádu).
Den vydání rozhodnutí je den, kdy bylo rozhodnutí předáno k doručení, popřípadě byl učiněn jiný úkon k jeho doručení. V praxi středních škol je to den, kdy bylo rozhodnutí o nepřijetí předáno poště k doručení, nebo den, kdy bylo rozhodnutí o přijetí oznámeno vyvěšením seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Před předáním do školní spisovny je nutné zkontrolovat
úplnost spisů
(zda jsou ve spisu obsaženy všechny dokumenty uvedené ve sběrném archu),
úplnost jednotlivých dokumentů
(podací razítko, číslo jednací, spisová značka, skartační znak, skartační lhůta) a zda je kompletně vyplněn sběrný arch. Spisy se předávají do spisovny, ve které jsou uloženy v souladu se spisovým a skartačním řádem školy po dobu trvání jejich skartační lhůty.
Viz
Informace MŠMT k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích.
[online]. [2013-06-02]. Dostupný z http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-k-vyplnovani-rocnikovych-vysvedceni-ve-strednich

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost