Vytváření kvalitních vzdělávacích materiálů v rámci akce EU peníze středním školám, 1. část

Vydáno: 7 minut čtení

V rámci projektu EU peníze středním školám si škola může vybrat z široké nabídky šablon klíčových aktivit. Jedním typem šablon jsou takové, které umožňují tvorbu nových vzdělávacích materiálů.

Vytváření kvalitních vzdělávacích materiálů v rámci akce EU peníze středním školám
 
Hana
Podubecká
MBA
ředitelka odboru řízení OP VK MŠMT
Tyto šablony mohou být zaměřeny na čtenářskou, matematickou, finanční gramotnost, vzdělávání v cizích jazycích, dále vzdělávací materiály podporující využití ICT ve výuce a vzdělávací materiály zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků.
Ředitel školy je odpovědný za množství a kvalitu vzdělávacích materiálů, které na jeho škole vznikají. Součástí monitorovací zprávy je pak
prohlášení statutárního zástupce
o tom, že byly vytvořeny
sady vzdělávacích materiálů
v požadovaném množství a kvalitě. Množství vzdělávacích materiálů je stanoveno v každé šabloně, v části
Výstupy.
JAK JE TO S KVALITOU VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ?
Kvalita vzdělávacích materiálů
bude posuzována při hodnocení monitorovacích zpráv a je úzce spojena s hodnocením efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků z programu
EU peníze středním školám
.
Při přípravě a ověřování vzdělávacích materiálů je nutné
dodržovat tyto zásady:
1.
Vzdělávací materiály vznikají v souladu s projektovým záměrem školy.
2.
Je jasné, kdo bude vzdělávací materiály ve škole připravovat.
3.
Vzdělávací materiály vznikají jako výsledek inovované přípravy pedagogického pracovníka na hodinu - pedagogický pracovník používá nové zdroje informací nebo informace zpracovává novým způsobem.
4.
Vzdělávací materiály jsou unikátní pro školu, která je vytvořila, nejde o kopie nebo subdodávky pro více škol.
5.
Vzdělávací materiály jsou kvalitní. Při posuzování kvality vzdělávacích materiálů se posuzuje zejména:
a)
kontext využití – jak vzdělávací materiál odpovídá věku a vzdělávacím potřebám žáků a zařazení do učebního plánu;
b)
využívání ověřených informací, dodržování autorských práv a správné citace použitých zdrojů;
c)
zkvalitnění výuky – na základě anotace k využití vzdělávacího materiálu, anebo po ověření v hodině by mělo být zřejmé, v čem je přínos vzdělávacího materiálu ke zvýšení kvality výuky;
d)
možnost využití vzdělávacího materiálu žákem nebo dalším učitelem – vzdělávací materiál je návodný pro použití (obsahuje: jméno autora; datum (období) vytvoření VM; ročník; tematická oblast, předmět (lze konkretizovat např. klíčovými slovy); výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce);
e)
vzdělávací materiály slouží k dosažení výsledku, který byl stanoven v projektovém záměru.
6.
Rozsah a obsah vzdělávacích materiálů je adekvátní vzhledem k výši stanovené jednotkové ceny v příslušné šabloně.
1. Soulad s projektovým záměrem školy
Soulad s projektovým záměrem školy je důležitý pro
posouzení účelnosti vytvářených šablon
(například při kontrole na místě). Kontrola může posuzovat, zda byly prostředky využity účelně, tedy zda slouží k
dosažení vytyčeného cíle
a stanovených výsledků projektu, který je popsán v projektovém záměru.
Vzdělávací materiály slouží také k
dosažení cíle klíčové aktivity. Tento cíl je popsán v každé šabloně klíčové aktivity.
Výběr šablon navazuje na připravený
projektový záměr. Vybrané šablony by měly sloužit k tomu, aby škola dosáhla plánovaného rozvoje. Projektový záměr vychází z
hodnocení stavu, ve kterém se škola nachází, a
popisuje cílový stav
– cíl a výsledky, ke kterým projekt spěje.
Zjednodušeně řečeno, projektový záměr říká, „kde jsme a kam se chceme dostat“. Šablony jsou následně vybírány tak, aby dokázaly školu k potřebnému cíli a výsledkům posunout.
Klíčem, ze kterého vychází projektový záměr, je tedy
vyhodnocení současného stavu školy. K tomu mohou tyto instituce využít vlastní autoevaluaci, která umožňuje podívat se na jejich
stav z více úhlů, které zahrnují například kvalitu výuky, ale také připravenost vyučujících a potřebu dalšího vzdělávání nebo sociální klima školy.
To vše jsou důležité informace, aby uměla škola
identifikovat problémová místa
a dokázala
popsat, co by se mělo zlepšit.
Následně si do projektové žádosti může vybrat
šablony, které jsou vhodné pro zlepšení stavu. Na konci projektu bude moci škola pomocí stejných technik autoevaluace zjistit, zda projekt přispěl ke
zlepšení počátečního stavu.
2. Jasná zodpovědnost za zpracování
Již při přípravě projektového záměru a při výběru šablon rozhodujete o tom, jaké
vzdělávací materiály
jsou pro vaši školu potřeba, v jakém množství a zda máte kapacitu na jejich zpracování.
Na
zpracování vzdělávacích materiálů
se může podílet více pedagogických pracovníků.
Přidělení konkrétního úkolu pedagogickému pracovníkovi, forma odměňování a výše odměn je v kompetenci ředitele školy.
3. Vznikly vzdělávací materiály jako výsledek inovované přípravy na hodinu?
V popisu šablon klíčových aktivit je vždy uvedeno, které
aktivity jsou podporovány. Ve všech šablonách na podporu gramotností je vždy inovovaná
příprava pedagogických pracovníků
na vyučovací hodinu. V šabloně zaměřené na vytváření digitálních učebních materiálů jsou aktivity, jež zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků a ke
zlepšení studijních výsledků
.
Vítáme a doporučujeme, aby učitelé využívali
při přípravě nových vzdělávacích materiálů
digitální technologie a software. Je však potřeba, aby byla vždy
dodržována pravidla spojená s licencemi, které umožňují použití takovýchto nástrojů.
Dalšími
způsoby inovace přípravy
pedagogických pracovníků může být například
využití nových poznatků
získaných v oblasti pedagogiky, didaktiky, podpory klíčových kompetencí, projektového vyučování,
zavádění průřezových témat
do výuky a podobně.
Protože
ředitel odpovídá za kvalitu
vzdělávacích materiálů, a tedy i za způsob přípravy, měl by vždy vědět, jaké
nové postupy, přístup, technologie
využil učitel při přípravě vzdělávacího materiálu. Při přípravě je také možné vycházet z cizích zdrojů nebo literatur, ale vždy je nutné tyto původní zdroje správně citovat.
4. Vzdělávací materiály jsou unikátní pro školu, která je vytvořila
Školy se často setkávají s nabídkami mnoha společností, které nabízejí zpracování vzdělávacích materiálů, nejčastěji spolu s dodávkou výpočetní techniky. V těchto případech je potřeba opravdu pečlivě promyslet, zda nabídka přispěje k rozvoji školy.
Dalším problémem je to, že dodavatelé zpracovávají shodné výukové materiály do všech škol, se kterými spolupracují. To ohrožuje samotné školy, protože vzniká dvojí financování, kdy jsou shodné vzdělávací materiály zaplaceny několikrát. Bohužel v těchto případech budou postiženy školy, a to vrácením dotace na tyto vzdělávací materiály.
OP VK doporučuje ředitelům škol, aby v případě, že se rozhodnou nakoupit vzdělávací materiály, udělali dvě opatření:
zajistili, aby smlouva s dodavatelem obsahovala ustanovení o výhradní licenci k použití pro školu;
zajistili, aby pedagogičtí pracovníci školy využili dodané vzdělávací materiály jako vzor – formu – pro vytváření vlastních vzdělávacích materiálů školy.
Poznámka
V příštím článku se budeme věnovat dalším zásadám tvorby kvalitních vzdělávacích materiálů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Výuka Aj
Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV

Články

Vytváření kvalitních vzdělávacích materiálů v rámci akce EU peníze středním školám, 2. část