Vyladěním komunikace ke zefektivnění výuky

Vydáno:

Cílem komunikace není pouhé sdělování informací, je rovněž prostředkem k utváření vztahů. Komunikace je základním nástrojem vzdělávání. Efektivní využití komunikačních a psychosociálních dovedností může zásadně ovlivnit efektivitu výuky - motivovanost studentů, jejich ochotu ke spolupráci i schopnost vstřebávat a smysluplně využívat nabyté informace.

Vyladěním komunikace ke zefektivnění výuky
Mgr.
Eva
Kneblová
psycholožka, manažerka projektu „Komunikací k rozvoji“
KOMUNIKACE
Komunikace (dorozumívání) je sdělování informací, myšlenek či pocitů.
Prostředkem komunikace jsou slova.
Souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě či nevědomě předávána, se označuje jako
komunikace neverbální
(„řeč těla“).
Do procesu komunikace se promítá
osobnost komunikujících.
Jedinečné vnímání obsahu pojmů, aktuální emoční rozpoložení účastníků komunikace, kontext komunikace, to vše může komunikaci ovlivnit pozitivně i negativně.
Kolik je lidí, tolik je originálních způsobů sdělování a vnímání informací. Pro efektivní srozumitelnou komunikaci je nutné vzájemné
„naladění“
všech aktérů, schopnost
naslouchat a sdělovat
informace způsobem, který eliminuje
komunikační šumy
(nejasnosti, nepřesnosti) a předchází vzniku komunikačních bloků.
KOMUNIKACE DNES
Současná komunikace je ovlivněna využitím moderních technologií. E-mail, Skype nebo SMS se stávají, zejména pro mladé, běžným dorozumívacím nástrojem.
Zkratkovitost, chybění oslovení, využívání emotikonů či pouhá možnost odložení reakce na později odlišuje komunikaci „virtuální“ od komunikace tváří v tvář.
Je však patrné, že se oba způsoby komunikace
navzájem ovlivňují a prorůstají jeden do druhého.
KOMUNIKACE VE VZDĚLÁVÁNÍ
Pedagogické působení by mělo být nejen vzdělávací, ale i výchovné. A právě
profesionalita učitele
– jeho osobnost, teoretická připravenost, komunikační dovednosti a koncepce výuky podstatně ovlivňují nastavení studentů nechat se „vzdělávat a vychovávat“.
„Je přísný, ale spravedlivý, umí naučit, v jeho třídě je vždycky pohoda, studenti se do hodin těší.“
Tyto charakteristiky může zahrnovat adjektivum „dobrý“ pedagog. Obousměrné působení pohody studentů na pohodu učitele a naopak zaručuje přirozený proces předávání informací. Otázkou zůstává,
jak se stát „dobrým“ pedagogem. Jaké vlastnosti či dovednosti zaručují úspěch u studentů a zda je možné se jim naučit. Nadstavbou pak je, jakým způsobem tyto dovednosti studentům zprostředkovat.
KURZ „JAK NA KOMUNIKACI V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA“
Požadavky na komunikační dovednosti studentů tvoří závaznou část předmětu
český jazyk a literatura
specifikovanou jak v rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, tak v rámcovém vzdělávacím programu pro obory odborného vzdělávání. Na základě těchto požadavků vznikl jedinečný projekt pro vyučující českého jazyka na maturitních oborech středních škol v Jihomoravském kraji: „Vzdělávání vyučujících českého jazyka a literatury na středních školách směřující k osvojení komunikačních dovedností a specifických metod pro výuku komunikace“reg. číslo CZ.1.07/1.3.10/03.0035. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem projektu je Eurion o.s.
V rámci tohoto projektu vznikl vzdělávací kurz Jak na komunikaci v hodinách českého jazyka. Jeho cílem je připravit vyučující českého jazyka tak, aby do hodin českého jazyka mohli efektivně zařazovat témata z oblasti mezilidské komunikace. Kurz je rozdělen do dvou tématických částí.
První část kurzu
nabízí pedagogům vhled do základních principů komunikačního procesu a poskytuje prostor pro rozvíjení vlastních komunikačních a psychosociálních dovedností.
Druhá část kurzu
se pak zaměřuje na vlastní metodiku výuky komunikace. Pedagogové dostanou informace o tom, jak výuku komunikace zařadit do hodin českého jazyka tak, aby nemusela být navýšena jeho hodinová dotace.
Každá část kurzu se skládá z dvoudenního prezenčního výcviku doplněného o e-learningovou podporupřed a po výcviku. Součástí prezenčního výcviku jsou prožitkové a seberozvíjející techniky, které mohou vést ke změnám osobních postojů účastníků a často bývají zdrojem témat k diskusi. Kurz vedou zkušení lektoři, kteří pak reagují na aktuální požadavky účastníků, poskytují zpětnou vazbu.
OBSAH KURZU
Kurz se nezaměřuje na pouhé způsoby sdělování informací, ale mapuje rovněž kontext komunikace. Podstatnou roli v tomto směru hraje bazální nastavení pedagoga vůči studentům, které je možno označit jako
styl vedení. Popisně je tyto styly možno klasifikovat jako
demokratický, autoritativní a permisivní. V praxi se tyto
styly vedení obvykle prolínají
a mění dle konkrétní situace. Pedagog by měl být schopen svůj styl vedení reflektovat. Lektoři vedou pedagogy k zamyšlení a diskusi nad tím, jak který styl vedení
působí na studenty, jaký má
reálný efekt
(jaká je motivace studentů, míra jejich sebevědomí, tvořivost, iniciativa, samostatnost ...). Konkrétněji pak ilustrují, jak se odrážejí postoje a „přesvědčení“ učitele v jeho chování a jakou reakci pak takové chování vyvolává u studentů.
Dalším tématem je
role učitele při facilitaci skupinové práce ve třídě, používané prostředky a techniky.
Podstatným faktorem zasahujícím do komunikace jsou osobnostní aspekty. Význam, který lidé připisují situacím, jejich osobní hodnoty a postoje, to vše se v komunikaci odráží a může způsobit rozdíl mezi tím, co chceme sdělit, a tím, co příjemce skutečně „slyší“. Uvědomění si tohoto faktu může být zejména pro pedagoga zdrojem k zamyšlení, jaký způsob sdělování informací studentům je efektivní.
Jak má ke studentům hovořit, aby mu skutečně porozuměli.
Nakolik být ve svých sděleních autentický, jak a v jaké míře zprostředkovávat studentům své osobní postoje postoje, jak pracovat s emocemi.
Častým tématem stížností pedagogů bývá nedostatečná motivovanost studentů ke školní práci.
Příčinou tohoto problému nemusí být jen „nezáživnost“ probíraného tématu, ale např. i
nenaplněná očekávání studentů, nedostatek propojení tématu s praxí, málo prostoru k zapojení studentů
(výklad vedený formou přednášky bez využití interaktivních metod výuky) atd. Lektoři nabídnou techniky, jak studenty motivovat, jak podpořit jejich samostatnost a nezávislost, jak je přivést k aktivnímu přijímání informací.
S tímto pak souvisí i
formulování osobních cílů
pedagoga i studentů a hodnocení rozvoje. Zcela neefektivní, ale bohužel velmi rozšířenou tendencí jak u učitelů, tak u rodičů je zaměřování se na nedostatky a chyby. Žákům a studentům jsou připomínány jejich slabiny, velkou část svého času věnují procvičování a opakování toho, v čem selhávají.
Prostředkem k získání sebedůvěry a tím i motivace k práci je ale naprosto opačný přístup, tedy zaměřování se na kvality, zdroje a silné stránky –
podpora, povzbuzení a dodávání odvahy. Pro mnohé pedagogy může být překvapivé uvědomění si rozdílu mezi prostou vnější hodnotící
chválou a povzbuzením
, které naopak vedou studenty k vnitřní motivaci a posílení zdravého sebevědomí (vědomí vlastní kompetentnosti).
Druhá metodická část kurzu pak přináší informace o tom, jak
koncipovat výuku komunikace v hodinách českého jazyka, a to jak na úrovni ročního plánu, tak i při plánování konkrétní vyučovací jednotky.
E-learningová část
kurzu nabízí
obecnější informace k tématu mezilidské komunikace
– existence verbální a neverbální komunikace, důležitost zpětné vazby v komunikaci, podpora spolupráce, práce s pocity, vstřícné naslouchání, neohrožující sdělování kritiky či vlastní nespokojenosti, zvládání konfliktních situací, konkrétněji pak zvládání problémových situací ve třídě.
Kurz je účastníkům nabízen zdarma, z projektu je rovněž hrazeno celodenní stravování v době prezenčního výcviku a úhrada cestovních nákladů (možnost ubytování v místě konání výcviku). Zdarma je rovněž literatura a učební texty k prezenčnímu výcviku.
PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY KURZU
Kurz může být pro pedagogy prostředkem nejen ke změnám v rámci profese, ale přináší i významnou hodnotu v rámci rozvoje komunikačních a psychosociálních dovedností
využitelných v běžných každodenních situacích. V rámci profesní odbornosti si pak účastníci osvojí
techniky vedoucí k úspěšnému zvládnutí komunikace v různých situacích při práci s jednotlivci i se skupinou.
Získají přehled o komunikačních nástrojích, které podporují spolupráci a eliminují soupeření, a naučí se s těmito nástroji efektivně zacházet.
Osvojí si účinné postupy motivování žáků založené na porozumění jejich cílům, potřebám, vnitřnímu potenciálu a limitům jejich rozvoje. Naučí se,
jak téma komunikace efektivně začlenit do výuky
českého jazyka a jak ho propojit s ostatními probíranými tématy. Seznámí se s různými metodami výuky komunikace v hodinách českého jazyka. Získají příležitost ke vzájemné výměně zkušeností, odborných znalostí, kontaktů a názorů s kolegy z oboru. Obdrží osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího
kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Přidanou hodnotou kurzu je vedle rozvoje osobních kompetencí pedagoga jeho schopnost předat tyto nabyté dovednosti studentům způsobem, který pro ně bude přijatelný a přirozený. Zvládnutí efektivní komunikace má i širší dopad na výchovné působení vzdělávacího procesu. Přispívá ke zlepšení sociálních dovedností, úspěšnosti ve vztazích s ostatními, k řešení osobních problémů, k eliminaci konfliktů a také k prevenci psychopatologických jevů.
Pokud vyučující využívá v praxi konstruktivních a efektivních komunikačních technik, žáci se jim učí nejen v takto zaměřených hodinách češtiny, ale i v dalších situacích pouhou nápodobou.
Dobré komunikační dovednosti pomáhají studentům uspět při dalším studiu, při hledání zaměstnání, ale i při navazování vztahů a ovlivňování jejich kvality.

Související dokumenty