Specifika přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022

Cílem článku je zrekapitulovat specifika přijímacího řízení ke vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky ve střední škole pro školní rok 2021/2022 a vyčlenit obecně platné momenty, které vyvstaly v jeho kontextu.

Momenty přijímacího řízení stanovené odlišně

Na úvod je vhodné připomenout obecné pravidlo stanovené § 60d odst. 1 školského zákona. Uvedené ustanovení zakotvuje, podle kterých skutečností ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem.
§ 60d odst. 1 školského zákona
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Je zřejmé, že v kontextu epidemiologického rizika bylo nutné při přijímacím řízení ke vzdělávání ve školním kole pro školní rok 2021/2022 změnit pravidla související s jednotnou a školní přijímací zkouškou tak, aby se minimalizoval dopad přemísťování uchazečů na místo konání zkoušek a koncentrace uchazečů v době a místě konání zkoušek. Dále bylo nutné vzít v potaz nestandardní průběh vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a prvním pololetí školního roku 2020/2021, který se promítl mimo jiné do hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Nástroj, jehož prostřednictvím MŠMT stanovilo odlišný způsob a podmínky přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022, je opatření obecné povahy. Konkrétně se jedná o Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 20211) (dále jen „opatření obecné povahy“), Opatření obecné povahy, kterým se posouvá termín pro určení jednotného zkušebního schématu na 31. ledna 20212) a opravuje chyba v psaní ve výroku opatření obecné povahy upravujícím odchylky u přijímacího řízení na střední školy v roce 2021 čj. MSMT-1452/2021-1 ze dne 14. ledna 20212 a dodatek opatření obecné povahy čj. MSMT-4337/2021-1 ze dne 15. února 20213.3)

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024