Školy používají jednotné zadání, uplatňují ale i svou vynalézavost

Vydáno:

Téměř 28 000 žáků učebních oborů v 505 školách se během června dostavilo k závěrečným zkouškám. Už čtvrtým rokem šlo o zkoušky připravené podle jednotného zadání, které se vytvářejí v Národním ústavu pro vzdělávání. Jednotné zadání používají školy pro přípravu závěrečných zkoušek nejen v oborech vzdělání kategorie H, ale i v oborech kategorie E, v nichž se učí převážně žáci se zdravotním handicapem. Celkově skládalo závěrečné zkoušky 27 970 žáků, z nichž bylo 3 182 absolventů oborů kategorie E.

Školy používají jednotné zadání, uplatňují ale i svou vynalézavost
PhDr.
Zoja
Franklová,
Národní ústav pro vzdělávání
V průběhu června navštívili pracovníci NÚV řadu středních škol a zajímali se o to, jak učitelé přistupují k přípravě závěrečných zkoušek. Zkušenosti z průběhu a výsledků zkoušek se stávají inspirací pro další zlepšování systému jednotných zkoušek.
Jednou z navštívených institucí byla Střední zdravotnická škola v Praze 10. Její žákyně se musely v rámci praktické zkoušky z oboru Ošetřovatel správně postarat o pacienta, který jim byl přidělen - poskytnout mu hygienickou péči i ošetřovatelskou rehabilitaci, asistovat při jídle a pití nebo provést bandáže dolních končetin. Nakonec musely svůj postup obhájit před zkušební komisí. Obhajoba je zdejší specialitou. Praktickou zkoušku nakonec složily všechny dívky, jen jedna dostala čtyřku. Podle Mgr. Jany Maškové, která je vedoucí učitelkou oboru Ošetřovatel, je slabý výkon žákyně způsoben její nepravidelnou docházkou: "Když si žákyně praktickou péči o pacienty pořádně nevyzkouší, tak se to dá potom těžko dohonit," vysvětluje Mgr. Mašková.
Zajímavé výsledky přinesla také návštěva Střední školy - Centra odborné přípravy technickohospodářské na Praze 9. Na základě zkušeností z písemné zkoušky přišli její pedagogové s návrhem na jinou formulaci některých otázek. Šlo jim o to, aby žáci nemuseli psát příliš dlouhé odpovědi, a také se nabídli, že budou na úpravách jednotného zadání dále spolupracovat s NÚV.
Kromě toho byla v průběhu závěrečných zkoušek dohodnuta další změna: součástí jednotného zadání v oboru Výrobce kožedělného zboží se od příštího školního roku stane samostatná odborná práce. Žáci jsou totiž už nyní vedeni tak, aby byli schopni vytvářet poměrně složitou technickou dokumentaci, která se obsahem i formou zpracování velmi podobá samostatné odborné práci.
Závěrečné zkoušky skládali i dospělí
Výuční list mohou získat také dospělí, kteří daný obor nestudovali, ale získali dovednosti a znalosti v praxi. Ti mají možnost složit napřed zkoušky ze všech profesních kvalifikací, z nichž se skládá daný obor, a poté absolvovat závěrečné zkoušky, na jejichž základě dostanou výuční list. Také tito zájemci musejí obstát u zkoušek uspořádaných podle jednotného zadání.
Například v Akademii řemesel na Praze 4 usilovalo v červnu o získání výučního listu hned 38 dospělých, kteří se vyučili v rámci rekvalifikace. Na této technicky zaměřené škole mohou dospělí zájemci získat kvalifikaci v sedmi oborech vzdělání: "Část z nich má zájem jen o konkrétní profesní kvalifikaci, například tapetář nebo opravář, ale přibližně 70 % pokračuje až k závěrečným zkouškám a chce získat výuční list," vysvětluje Ivana Nechvátalová z této školy. Nová kvalifikace pak zlepšuje postavení absolventů na trhu práce.
Také na VOŠ, SŠ a COP v Sezimově Ústí skládají závěrečné zkoušky dospělí zájemci. Podle informací Mgr. Jitky Podhorské z úseku celoživotního učení byli tentokrát dva. Šlo o jednadvacetiletou dívku, která si napřed složila zkoušky z profesních kvalifikací, z nichž se skládá obor Operátor skladování, a v červnu 2018 pak dostala samé jedničky u závěrečných zkoušek. Výuční list chtěla získat, aby si zvýšila kvalifikaci a nemusela dělat jen pomocné práce. Další dospělý - čtyřiadvacetiletý muž - složil závěrečné zkoušky v oboru Elektrikář. Předpokládá, že výuční list zlepší jeho postavení ve firmě, v níž pracuje.
Zájem dospělých o tuto formu získání kvalifikace potvrzuje také Mgr. Ivana Matulová, která je ředitelkou SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce. V červnovém termínu tak dostala výuční list jedna uchazečka v oboru Kuchař. Právě o něj je poměrně velký zájem, kvalifikaci si tímto způsobem zvyšují kuchařky ze školních jídelen: "Obecně mohu potvrdit, že o složení závěrečných zkoušek mají zájem spíše osoby od 30 let nahoru," upřesňuje Mgr. Matulová. Podle jejích zkušeností prakticky všichni dospělí složí závěrečné zkoušky bez problémů: "Jen jeden v minulosti neuspěl u písemné zkoušky - nebyl to Čech a po speciální jazykové přípravě opravnou zkoušku složil."
Závěrečné zkoušky pro vězně
Navštívili jsme také věznici Jiřice, kde působí Střední škola VIZE a kde od 1. června probíhaly závěrečné zkoušky. Vyučuje se zde obor Malíř a lakýrník a výuční list, který zde mohou vězni získat, má stejnou hodnotu jako z kterékoli jiné střední školy v ČR. Podle zkušeností zdejších učitelů jsou vězni velmi motivovaní a pozorní žáci, kteří dosahují lepších výsledků, než mají učni běžných středních škol.
Závěrečné zkoušky se ve věznici Jiřice provádějí podle jednotného zadání a žáky hodnotí - stejně jako na jiných školách - zkušební komise. Školu ve věznici založil její současný ředitel Jan Beer, který chce pomoci vězňům zařadit se po propuštění do běžného života: "Věřím, že získaná kvalifikace pomůže úspěšným absolventům při dalším uplatnění na trhu práce a do vězení se zpět vracet nebudou."
Co ukázala zpětná vazba ze škol
Po skončení zkoušek má každá škola možnost (nikoliv však povinnost) vyplnit elektronický dotazník, který se týká hodnocení žáků, a napsat do něj připomínky k tématům jednotného zadání.
V době uzávěrky tohoto čísla
Řízení školy
v Národním ústavu pro vzdělávání právě probíhá zpracování údajů, které školy napsaly do zpětné vazby. V tomto příspěvku tedy můžeme uvést pouze některé předběžné výsledky, na nichž se bude ještě dále pracovat.
Výsledky žáků u závěrečných zkoušek
Informace o výsledcích žáků za červnový termín 2018 vyplnilo 280 škol (cca 56 % ze všech škol, kde v červnu proběhly závěrečné zkoušky). Údaje se týkají 100 oborů vzdělání a 11 423 žáků.
-
V písemné práci žáci dosáhli průměrné známky 2,86, při ústní zkoušce 2,42 a při praktické zkoušce 2,27.
-
Podobně jako v minulých letech byla pro žáky nejtěžší písemná zkouška, kde je také největší počet neúspěšných absolventů. Nesložilo ji 726 žáků (7 %) a nejčastější známka byla trojka (30 %).
-
Ústní zkoušku nesložilo 281 žáků (3 %) a nejčastější známkou byla jednička (27 %).
-
U praktické zkoušky propadlo mnohem méně žáků - 276 (2 %) a nejčastějšími známkami byly jednička a dvojka (celkem 61 %).
Hodnocení témat
Možnosti hodnotit témata jednotného zadání využilo 118 škol (23,6 %), které posuzovaly 78 oborů. Celkem napsaly 4 246 hodnocení, která se týkala 2 194 témat. Hodnocení školy vyjadřovaly tím, že tématům, která použily při závěrečných zkouškách (a měly s nimi tedy praktické zkušenosti), přiřadily známku od jedné do pěti.
Průměrná známka pro témata jednotného zadání byla 1,33.
I-----------------------I------------------------I 
I 1 I 3 090 I
I-----------------------I------------------------I
I 2 I 732 I
I-----------------------I------------------------I
I 3 I 223 I
I-----------------------I------------------------I
I 4 I 99 I
I-----------------------I------------------------I
I 5 I 9 I
I-----------------------I------------------------I
I neuvedeno I 93 I
I-----------------------I------------------------I
Kromě známkování mohly školy doplnit konkrétní připomínky. Z tohoto hlediska bylo 3 192 hodnocení bez připomínek (školy hodnotily pouze známkou). V 798 případech bylo místo připomínky uvedeno kladné nebo neutrální hodnocení. Například Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 napsala k oboru Kadeřník: "Téma bylo dobře připravené a umožnilo studentům uplatnit vlastní kreativitu."
Kritických připomínek napsali pedagogové 257. Část učitelů upozornila na drobný technický problém nebo nepřesnou formulaci zadání. Další část připomínek poukazovala na přílišnou náročnost určitého tématu nebo neadekvátní časové nároky některého úkolu. Posledním typem poznámek byly požadavky na obsahové doplnění otázek, případně změnu bodového hodnocení. Například učitelé Střední odborné školy uměleckořemeslné v Praze 9 napsali k oboru Umělecký truhlář a řezbář: "Chybí otázka na materiály." Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec k oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje zase uvedla: "Doplnit o typy zapojení usměrňovačů."
Editoři vypořádají každou připomínku
Zpětnou vazbou ze škol se zabývají editoři jednotných zadání, jejichž povinností je vypořádat všechny připomínky. Ze všeho nejdřív jsou opraveny chyby, na něž učitelé upozornili. Další podněty je ovšem vždy třeba pečlivě uvážit, nemohou být automaticky přijaty. Stává se totiž, že připomínky ke stejnému oboru i tématu mají rozdílné vyznění. Co se jednomu zdá příliš náročné, může učitel jiné školy hodnotit jako zbytečně snadné. V těchto případech editor konzultuje s autorským týmem a teprve poté se rozhodne. V každém případě dostane škola od editora zprávu o tom, jak byla připomínka vypořádána.
Zpětná vazba ze škol je pro další fungování celého systému jednotného zadání velmi cenná a využívá se k dalšímu zlepšování kvality jednotného zadání.
Výsledky žáků - tabulky
I-----------------------I------------------------I 
I známky I písemná zkouška I
I-----------------------I------------------------I
I nevyplnilo I 165 I
I-----------------------I------------------------I
I 1 I 1 495 I
I-----------------------I------------------------I
I 2 I 2 863 I
I-----------------------I------------------------I
I 3 I 3 346 I
I-----------------------I------------------------I
I 4 I 2 828 I
I-----------------------I------------------------I
I 5 I 726 I
I-----------------------I------------------------I
I celkově I 11 423 I
I-----------------------I------------------------I
I-----------------------I------------------------I
I známky I praktická zkouška I
I-----------------------I------------------------I
I nevyplnilo I 158 I
I-----------------------I------------------------I
I 1 I 3 326 I
I-----------------------I------------------------I
I 2 I 3 545 I
I-----------------------I------------------------I
I 3 I 2 664 I
I-----------------------I------------------------I
I 4 I 1 454 I
I-----------------------I------------------------I
I 5 I 276 I
I-----------------------I------------------------I
I celkově I 11 423 I
I-----------------------I------------------------I
I-----------------------I------------------------I
I známky I ústní zkouška I
I-----------------------I------------------------I
I nevyplnilo I 288 I
I-----------------------I------------------------I
I 1 I 3 033 I
I-----------------------I------------------------I
I 2 I 2 941 I
I-----------------------I------------------------I
I 3 I 2 842 I
I-----------------------I------------------------I
I 4 I 2 038 I
I-----------------------I------------------------I
I 5 I 281 I
I-----------------------I------------------------I
I celkově I 11 423 I
I-----------------------I------------------------I