Shrnutí posledních změn

Cílem článku je vyčlenit změny školského zákona týkající se maturitní zkoušky, změny maturitní vyhlášky a činnosti typické pro konec 2. pololetí a dobu hlavních prázdnin.

Shrnutí posledních změn
Bc. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
V textu jsou uváděny tyto právní předpisy:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění – dále jen „školský zákon“,
 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění – dále jen „zákoník práce“,
 
vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění – dále jen „vyhláška o středním vzdělávání“,
 
vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění – dále jen „vyhláška o organizaci školního roku“,
 
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění – dále jen „vyhláška o školním stravování“,
 
vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění – dále jen „maturitní vyhláška“.
Změny školského zákona
týkající se maturitní zkoušky byly zavedeny zákonem č. 370/2012 Sb., který nabyl účinnosti 9. 11. 2012.
Maturitní vyhláška
byla novelizována vyhláškou č. 371/2012 Sb. Novelizované znění nabylo účinnosti 9. 11. 2012.
Kromě právních předpisů je účelné zmínit:
 
Stanovisko k úspěšnému ukončení posledního ročníku středního vzdělávání jako podmínce připuštění k maturitní zkoušce ze dne 4. 12. 2012 (č.j. MSMT-53471/2012-20, http://www.msmt.cz/file/26046),
 
Informace k docházce, školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání ze dne 30. 4. 2012 (č.j. MSMT17742/2012-20, http://www.msmt.cz/statni-maturita).
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU – INFORMOVÁNÍ ŽÁKŮ
Ke zdárnému průběhu maturitní zkoušky jistě přispěje, pokud se žákům opakovaně připomene:
 
u maturity z matematiky lze použít kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic (podrobněji Maturitní zpravodaj č. 15),
 
časový limit jednotlivých zkoušek nebo částí zkoušky společné části maturitní zkoušky.
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU – JMENOVÁNÍ HODNOTITELE PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJL
Novela školského zákona vrátila řediteli školy oprávnění (a současně povinnost)
jmenovat hodnotitele písemných prací
z českého jazyka a literatury [§ 80odst. 5 písm. b) školského zákona]. Jmenování má proběhnout
nejpozději jeden měsíc před konáním
didaktických testů a písemných prací (§ 44 odst. 2 maturitní vyhlášky).
S hodnotiteli písemných prací z českého jazyka a literatury bude škola znovu uzavírat smlouvu, na základě které budou tito hodnotitelé odměněni (§ 184odst. 2 školského zákona).
Výše odměny se po novele nezměnila
– činí 100 Kč za jednu opravenou písemnou práci (§ 47 odst. 3 maturitní vyhlášky).
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU – ČLENOVÉ KOMISE A PŘESPOČETNÉ HODINY
Je vhodné si s kolegy ujasnit podmínky proplácení tzv. přespočetných hodin. Ú
čast členů ve zkušební komisi
pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo
činnost komisaře
je překážkou v práci na straně zaměstnance z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu (§ 184 odst. 1 školského zákona). Jestliže člen zkušební komise odučí přespočetnou hodinu a zbytek týdne stráví činností člena zkušební komise nebo komisaře, pak bude odučená přespočetná hodina odměněna 200% příplatkem.
Od 9. 11. 2012 se nepovažuje za jiný úkon v obecném zájmu činnost hodnotitele a maturitního asistenta.
UZAVŘENÍ KLASIFIKACE V POSLEDNÍM ROČNÍKU STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJÍ DŮSLEDKY
Obecně platí, že
žák koná maturitní zkoušku až po úspěšném ukončení posledního ročníku
vzdělávání. Negativně řečeno: jestliže žák úspěšně neukončil poslední ročník, pak nemůže konat maturitní zkoušku.
Některé části maturitní zkoušky se
mohou konat
(a v případě profilové části maturitní zkoušky na odborných středních školách i konají)
dříve, než je známo, zda žák v posledním ročníku prospěje, nebo neprospěje:
 
Žákům, kteří úspěšně ukončili poslední ročník, se vydává
ročníkové vysvědčení.
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky o organizaci školního roku se v závěrečném ročníku středního vzdělávání předává žákům vysvědčení
v posledním vyučovacím dnu posledního týdne
před zahájením společné části maturitní zkoušky.
Jestliže žák
vykoná úspěšně písemnou práci
v rámci společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk), písemnou zkoušku nebo praktickou zkoušku v rámci profilové části a neukončil úspěšně poslední ročník, pak se mu tyto úspěšně vykonané části maturitní zkoušky uznávají (§ 81 odst. 2 školského zákona). Prakticky to znamená, že se žákovi tyto zkoušky uznají při
konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období
(pro žáka je to řádný termín konání maturitní zkoušky, v protokolu o průběhu zkoušky se uvede datum, kdy žák úspěšně vykonal zkoušku nebo část zkoušky).
Jestliže žák neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání, přestává být žákem školy 30. 6. roku, ve kterém měl vzdělávání řádně ukončit (§ 81 odst. 10 školského zákona).
Pro uvedeného žáka platí:
 
po 30. 6. není žákem školy, ale má právo na hodnocení v náhradním termínu nebo na opravnou zkoušku (§ 69 odst. 6 až 8 školského zákona),
 
po 30. 6. mu nelze povolit opakování ročníku podle § 66 odst. 7 školského zákona, protože opakovat ročník může pouze ten, kdo je žákem školy; žáka však lze přijmout do vyššího ročníku (§ 63 školského zákona).
DOCHÁZKA DO ŠKOLY, STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ ŽÁKA PO UKONČENÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU
Podmínky docházky do školy, stravování a ubytování žáků v období od ukončení posledního ročníku se sice novelou nezměnily, je však vhodné je uvést.
Z
ukončení klasifikace žáků posledního ročníku
v dubnu vyplývá, že ředitel školy by měl upravit harmonogram období vzdělávání školního roku (§ 30 odst. 1 a 2, § 164 odst. 1 školského zákona).
Znamená to, že ve školním vzdělávacím programu a školním řádu by měl ředitel zakotvit:
 
výuka je ukončena v posledním ročníku vzdělávání 30. dubna,
 
buď variantu, podle které žák v období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, školu nenavštěvuje, nebo
 
variantu, podle které má žák v období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, možnost navštěvovat semináře nebo konzultace.
V případě, že
od 1. 5. škola neorganizuje pro žáka žádné činnosti
a žák školu nemá navštěvovat, škola žákovi neodpovídá za případnou škodu nebo úraz, které by mu ve škole vznikly. Důvodem je skutečnost, že škola podle ustanovení § 391odst. 3 zákoníku práce odpovídá žákům za škodu, která jim vznikla
porušením právních povinností nebo úrazem
při teoretickém či praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.
Pokud
od 1. 5. organizuje škola pro žáka činnosti
v určitém místě a čase, měl by ředitel školy zajistit dohled nad žáky. V případě škody, která žákovi vznikla porušením právních povinností nebo úrazu v době semináře či konzultace, škola nese odpovědnost vůči žákovi.
Ať škola
po uzavření klasifikace
v posledním ročníku pořádá semináře, či nikoli, v obou dvou případech se na nepřítomnost žáka nepohlíží jako na jeho absenci a pohlíží se na ni stejně jako na nepřítomnost v době prázdnin.
Třídní knihu posledního ročníku lze tedy uzavřít včetně absence po uzavření klasifikace na konci dubna.
Žákovi může být poskytováno
školní stravování
(vyhláška o školním stravování), nebo mu za určitých podmínek může být poskytnuto stravování v rámci doplňkové činnosti.
Poskytování školního stravování závisí na 2 faktorech:
 
ubytování v domově mládeže,
 
faktický pobyt žáka ve škole (včetně seminářů a konzultací).
Poskytování stravování žákům, kteří jsou ubytováni v domově mládeže, je upraveno v § 117odst. 1 písm. b) školského zákona. Faktický pobyt žáka ve škole jako podmínka poskytování školního stravování není přímo uveden ve vyhlášce o školním stravování. Můžeme využít jen nepřímého odkazu v § 4 odst. 9, který stanoví fikci pobytu ve škole pouze pro první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole. Z toho se vyvozuje, že
v době pobytu ve škole
má žák nárok na školní stravování a
v době plánované nepřítomnosti
ve škole nárok na školní stravování nemá.
Domovy mládeže
mohou provozovat svou činnost i ve dnech pracovního volna
nebo v období školních prázdnin (§ 117 odst. 2 školského zákona).
Proto v domově mládeže mohou být ubytováni i žáci, kteří již ukončili poslední ročník vzdělávání a které již škola neučí.
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Zrušení třetí povinné zkoušky
společné části a úrovní společné části maturitní zkoušky se již promítlo do přihlášky k maturitní zkoušce.
Podmínky organizace společné části
maturitní zkoušky ředitel školy nemůže ovlivnit. Ke zdárnému průběhu maturitní zkoušky však jistě přispěje, pokud budou žáci s dostatečným předstihem informováni o tom, jaký je
časový limit jednotlivých částí
zkoušky a jaké jsou povolené pomůcky.
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Novela školského zákona a maturitní vyhlášky se dotkla
profilové části maturitní zkoušky
minimálně. Konkrétně se jedná o to, že:
 
o délce přípravy k obhajobě maturitní práce již nerozhoduje předseda zkušební maturitní komise (§ 15 odst. 6 maturitní vyhlášky),
 
příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut (§ 16 odst. 2 maturitní vyhlášky),
 
předseda zkušební komise nemůže rozhodnout o prodloužení doby přípravy k ústní zkoušce (§ 16 odst. 2 maturitní vyhlášky).
HODNOCENÍ ZKOUŠEK, VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE
Termín zpracování protokolu
o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka CERMATem a jeho zpřístupnění řediteli školy v jarním zkušebním období se nemění.
Limitním termínem je 15. červen
(§ 29 odst. 2 maturitní vyhlášky).
Princip hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky se nemění. Po novele však obsahuje maturitní vyhláška stupnici prospěchu pro hodnocení nepovinných zkoušek společné části – „uspěl“, „neuspěl“ (§ 23 odst. 6 maturitní vyhlášky).
PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKŮ A PRŮBĚHU ZKOUŠKY
Novelou školského zákona prodloužená lhůta, ve které mohou žáci požádat o
přezkoumání výsledků a průběhu zkoušky
(§ 82 školského zákona), znamená, že:
 
žák může podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky do 20 dnů od konce období pro konání zkoušky nebo příslušné dílčí zkoušky,
 
žák může podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu ústní zkoušky společné části a zkoušek profilové části do 20 dnů od konce období pro konání zkoušky nebo příslušné dílčí zkoušky.
Jak uvedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, při organizaci přezkumu výsledků didaktických testů se bude řídit
rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci žádostí o přezkum výsledků státní maturity
ze dne 17. 1. 2013 a zohlední jeho závěry.
PŘÍPRAVA MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ
Příprava maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období
by měla být v ideálním případě ukončena ještě do hlavních prázdnin.
Některé úkony vykonané pro jarní zkušební období jsou
platné i pro podzimní zkušební období:
 
jmenování předsedy zkušební komise krajským úřadem je platné pro zkoušky konané v daném kalendářním roce (§ 74 odst. 7 školského zákona),
 
školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům (§ 6 odst. 2 maturitní vyhlášky),
 
jestliže se v podzimním zkušebním období konají opravné nebo náhradní zkoušky, pak se pro ústní zkoušky profilové části zachovávají již zveřejněná témata (§ 16 odst. 1 maturitní vyhlášky),
 
jestliže se v podzimním zkušebním období konají opravné nebo náhradní zkoušky, pak se pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku zachovává téma a zadání maturitní práce (§ 15 odst. 3 maturitní vyhlášky).
Speciálně
pro podzimní zkušební období je třeba zajistit
následující:
 
určit vedoucího a oponenta maturitní práce (§ 15 odst. 4 maturitní vyhlášky),
 
do 30. 6. předat údaje z přihlášky žáka prostřednictvím informačního systému Centra [§ 4 odst. 5 písm. b) maturitní vyhlášky],
 
předat žákovi výpis z přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období (§ 4 odst. 8 maturitní vyhlášky),
 
na základě žákova seznamu literárních děl (odevzdaného do 30. 6.) zajistit zpracování pracovních listů (§ 6 odst. 3 maturitní vyhlášky),
 
do 30. 6. jmenovat místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise [§ 35 odst. 4 písm. b) maturitní vyhlášky],
 
stanovit konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části podzimního zkušebního období (§ 2 odst. 7 maturitní vyhlášky),
 
seznámit žáka PUP s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušky (§ 20 odst. 7 maturitní vyhlášky),
 
zajistit předání posudku maturitní práce žákovi a členům zkušební maturitní komise (§ 15 odst. 5 maturitní vyhlášky).
ZÁVĚR 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU, HLAVNÍ PRÁZDNINY
K činnostem na konci 2. pololetí a během hlavních prázdnin, které jsou spojeny se vzděláváním žáků, patří
organizace:
 
komisionálních opravných zkoušek (§ 69 odst. 7 školského zákona, § 6 odst. 4 vyhlášky o středním vzdělávání),
 
hodnocení žáků v náhradním termínu (§ 69 odst. 6 školského zákona),
 
jednání školské rady, na kterém budou schváleny změny školního řádu, nebo se školská rada vyjádří ke změnám ŠVP (§ 168 odst. 1 školského zákona),
 
přítomnosti ve škole pracovníků v době prvních 3 pracovních dnů po vydání vysvědčení, a to kvůli případné žádosti o přezkoumání výsledků hodnocení žáka (§ 69 odst. 9 školského zákona),
 
předání do spisovny dokumentů spojených s přijímacím řízením a maturitní zkouškou.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě