Shrnutí legislativních změn posledního období

Vydáno:

Cílem následujícího krátkého článku je shrnout důležité legislativní změny nebo právní výklady spojené s činností střední školy, které nastaly v průběhu prvního pololetí tohoto školního roku.

Shrnutí legislativních změn posledního období
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Jak již bylo uvedeno v předchozích číslech Řízení školy, nový občanský zákoník nově koncipuje
institut zletilosti
a zavádí institut svéprávnosti člověka. Nezletilých plně svéprávných žáků střední školy zřejmě nebude mnoho, přesto je vhodné promyslet situace, ve kterých plně svéprávný nezletilý žák jedná za sebe v plném rozsahu, není zastoupen zákonným zástupcem (např. zanechání studia, volby do školské rady).
Nový občanský zákoník upravuje
zastupování nezletilého
(tj. i nezletilého žáka střední školy) zákonnými zástupci, a to i v případě, kdy se rodiče nedohodnou v záležitosti, která je pro dítě významná. Důležitá ustanovení nového občanského zákoníku jsou následující:
§ 32 odst. 2
Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.
§ 892 odst. 2
Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí obdobně.
§ 876 odst. 3
Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.
§ 877
(1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.
(2) Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte.
Je zřejmé, že např. volba střední školy, přestup na jinou střední školu nebo změna oboru vzdělání jsou významné pro nezletilého uchazeče, resp. žáka střední školy.
Vůči škole může za nezletilého uchazeče, resp. nezletilého žáka střední školy projevit vůli (např. zastoupit nezletilého uchazeče při podání přihlášky, zastoupit nezletilého uchazeče při podání žádosti o změnu oboru vzdělání) jeden ze zákonných zástupců. Jestliže škola nemá informace o tom, že si zákonní zástupci vzájemně odporují, pak je škola v dobré víře a má za to, že daný zákonný zástupce jedná se souhlasem druhého zákonného zástupce. Jednoduše řečeno, v tomto případě postačuje,
pokud nezletilého uchazeče, resp. nezletilého žáka zastupuje jeden ze zákonných zástupců.
Zejména v souvislosti se správním řízením je důležité upozornit na postup školy v případě, kdy v průběhu správního řízení (nebo i před zahájením správního řízení) zákonní zástupci nezletilého uchazeče nebo nezletilého žáka nepostupují jednotně (např. jeden ze zákonných zástupců zastupuje nezletilého uchazeče v žádosti o přijetí ke střednímu vzdělávání, druhý zákonný zástupce s podáním přihlášky nesouhlasí). Aby mohlo proběhnout správní řízení, škola musí zákonné zástupce vyzvat k tomu, aby jeden ze zákonných zástupců vyslovil souhlas s vůlí (žádostí, podáním) druhého zákonného zástupce, nebo aby zákonní zástupci škole předložili rozhodnutí soudu. V opačném případě škola nebude přihlížet k žádostem (podáním) zákonných zástupců a nebude ve správním řízení pokračovat.
ZMĚNA DAŇOVÝCH ZÁKONŮ
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo ke změně daňových zákonů. Pro střední školu mohou být aktuální následující změny: Podle novelizovaného znění § 6 odst. 9 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, jsou
*
příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy osvobozeny od daně z příjmů;
*
dosavadní darovací daň (podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) je s účinností od 1. 1. 2014 přesunuta do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, v rámci daně z tzv. bezúplatných příjmů; darovací daň je nově shodná s daní z příjmů; osvobození od daně z příjmů se týká právnických osob – veřejně prospěšných poplatníků (§ 17a zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění). Bezúplatné příjmy veřejně prospěšného poplatníka (s výjimkou obcí a krajů), tj. i školy a školského zařízení, jsou osvobozeny od zdanění, pokud budou použity pro veřejně prospěšnou činnost nebo pro jeho kapitálové dovybavení (§ 19b odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění);
*
ustanovení nového § 34f zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, umožňuje využít odpočet na podporu odborného vzdělávání; odborným vzděláváním se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřela s právnickou osobou vykonávající činnost střední školy nebo vyšší odborné školy smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

MŠMT v
Informacích pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014
(č. j. MSMT-42271/2013) upozorňuje, že
*
rozhodnutí vydává škola jako subjekt veřejné správy, nikoliv její ředitel, jenž je pouze vykonavatelem veřejné správy;
*
v rámci veřejné správy rozhodují také
soukromé a církevní školy, které proto rovněž postupují při přijímacím řízení podle části druhé správního řádu
v obdobném rozsahu jako školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 160/2012-41 ze dne 30. 1. 2013 lze dovodit, že proti rozhodnutí církevní školy lze podat odvolání, o němž přísluší rozhodnout Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Uvedená vyhláška účinná od 31. 12. 2013 Sb. je mimo jiné věnována posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu nebo pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova.

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změna pracovního poměru
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče