Rozpočty škol jsou trvale napjaté - je třeba hledat nová řešení

Vydáno:

Projektová činnost SOŠ a SOU Neratovice financovaná z evropských fondů se datuje již od roku 2007. Do současnosti bylo škole schváleno 16 projektů z různých operačních programů. Jedná se například o projekty inovace kurikulárních dokumentů SOŠ a SOU, stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích, podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů atd. Již z témat projektů je patrné, jak rozdílné jsou příslušné projektové záměry. Vzhledem k tomu, že SOŠ a SOU Neratovice je odborná škola s velmi širokým spektrem učebních i maturitních oborů, nejedná se pouze o aktivity s pedagogickým podtextem. Ráda bych představila jeden z nejzdařilejších projektů, vycházející z odbornosti školy a určený nejen pro žáky a pedagogy, ale i pro širokou veřejnost.

Rozpočty škol jsou trvale napjaté - je třeba hledat nová řešení
Ing.
Marcela
Hrejsová,
ředitelka SOŠ a SOU Neratovice
Kadeřnická škola pro veřejnost
SOŠ a SOU Neratovice se v rámci projektového období 2007-2013 zapojila do dotačního titulu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci podpory 3.2 do projektu Kadeřnická škola pro veřejnost. Cílem tohoto ročního projektu byla podpora a rozvoj vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání dospělých vytvořením nástavby stávajícího školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání kadeřník.
V rámci projektu byly realizovány následující klíčové aktivity:
1.
vytvoření výukových vzdělávacích modulů pro kadeřnické kurzy;
2.
pilotní ověření - kurz diagnostika vlasů;
3.
pilotní ověření - kurz prodlužování vlasů;
4.
pilotní ověření - kurz 3D střihy;
5.
pilotní ověření - kurz colorizace vlasů.
Plánovaná dotace byla stanovena na 1 164 837,41 Kč, vzhledem k výhodnější cenové nabídce kadeřnického vybavení činilo skutečné čerpání 1 153 701,10 Kč. Výstupem projektu bylo proškolení 40 účastníků dalšího vzdělávání, kteří po ukončení klíčové aktivity získali osvědčení o absolvování kurzu. Jednalo se o kadeřnice s výučním listem, mnohé z nich byly absolventky naší školy. Každý kurz probíhal tři měsíce v rozsahu 40 hodin. Teoretická průprava a získávání praktických dovedností byly realizovány na základě čtyř výukových materiálů podle zaměření, a to e-learningového kurzu, výukového DVD, interaktivního programu a metodické příručky. Na tvorbě těchto výukových materiálů se podíleli lektoři jednotlivých kurzů a odborné firmy.
Kurz diagnostika vlasů byl určen pro profesionální kadeřníky. Výuka probíhala ve formě praktické i teoretické v rozsahu 40 hodin po dobu tří měsíců a obsahovala teoretickou i praktickou část.
Teoretická příprava:
1.
bezpečnostní opatření, jedna hodina;
2.
stavba kůže, jedna hodina;
3.
stavba vlasového ústrojí, stavba vlasového stvolu, jedna hodina;
4.
druhy vlasů a vlasové pokožky, dvě hodiny;
5.
nauka o materiálu, tři hodiny;
6.
nauka o technickém vybavení, dvě hodiny.
Praktická část:
1.
seznámení s pracovištěm, jedna hodina;
2.
stanovení diagnózy mastných vlasů a vlasové pokožky, čtyři hodiny;
3.
stanovení diagnózy suchých vlasů a vlasové pokožky, čtyři hodiny;
4.-5.
stanovení diagnózy pokožky s lupy, čtyři hodiny;
6.
testování kvality vlastních vlasů modelu, šest hodin;
7.
kompletní provedení úkonu včetně poradenství pro zákaznici, sedm hodin.
Celkem 40 hodin.
Kurz prodlužování vlasů byl určen pro profesionální kadeřníky a byl zaměřen na keratinovou metodu. Výuka probíhala ve formě praktické i teoretické v rozsahu 40 hodin po dobu tří měsíců.
Teoretická příprava:
1.
bezpečnostní opatření, dvě hodiny;
2.
poradenství a typologie, dvě hodiny;
3.
nauka o materiálu a technologie, dvě hodiny;
4.
nauka o technickém vybavení, čtyři hodiny.
Praktická výuka:
1.
seznámení s pracovištěm, čtyři hodiny;
2.
testování kvality vlastních vlasů modelu, čtyři hodiny;
3.
aplikace pramínků, čtyři hodiny;
4.
péče o aplikované vlasy, čtyři hodiny;
5.
sundávání pramínků, pět hodin;
6.
kompletní provedení úkonu, pět hodin.
Celkem 40 hodin.
Náplní kurzu 3D stříhání byl praktický nácvik 3D střihů a byl určen pro profesionální kadeřníky. Výuka probíhala ve formě praktické i teoretické v rozsahu 40 hodin po dobu tří měsíců.
Teoretická příprava:
1.
původ a podstata 3D střihu vlasů, dvě hodiny;
2.
varianty 3D střihu, dvě hodiny;
3.
pomůcky a materiál k 3D střihu, dvě hodiny;
4.
technologický postup, tři hodiny;
5.
technologické odlišnosti a specifikace 3D střihu, dvě hodiny;
6.
možnosti využití 3D střihu u dámských, pánských, dětských i extravagantních účesů, tři hodiny.
Praktická část:
1.
seznámení s pracovištěm, čtyři hodiny;
2.
příprava modelu - geometrické rozdělení, čtyři hodiny;
3.
střihání 3D střihu, čtyři hodiny;
4.
praktické procvičování 3D střihu, šest hodin;
5.
konečná úprava vlasů po 3D střihu, čtyři hodiny;
6.
shrnutí poznatků a vyhodnocení rozdílností oproti klasickému střihu vlasů, diskuse, čtyři hodiny.
Celkem 40 hodin.
Kurz colorizace vlasů probíhal ve formě praktické i teoretické v rozsahu 40 hodin po dobu tří měsíců.
Teoretická příprava:
1.
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dvě hodiny;
2.
poznatky o přípravcích a určení typu modelu, dvě hodiny;
3.
přídavné látky, dvě hodiny;
4.
základy colorizace vlasů za použití dvou a více barev, dvě hodiny;
5.
technologický postup colorizace - tón v tónu, dvě hodiny
6.
neúspěch při colorizaci, dvě hodiny.
Praktická část:
1.
typ jarní - použití tří barevných tónů, č. 1 - krátké vlasy, šest hodin;
2.
typ letní - použití čtyř barevných tónů, č. 2 - krátké vlasy, šest hodin;
3.
typ podzimní - použití tří barevných tónů, č. 3 - polodlouhé vlasy, šest hodin;
4.
typ zimní - použití čtyř barevných tónů, č. 4 - dlouhé vlasy, šest hodin.
Celkem 40 hodin.
Kapacity všech kurzů se bez problémů podařilo naplnit, převis uchazečů činil přibližně jednu třetinu kapacity. A nebylo to pouze tím, že kurzy probíhaly zdarma, ale opravdovým zájmem zvýšit si kvalifikaci. Důkazem toho jsou pozitivní ohlasy od účastníků, které jsme získali v rámci evaluace, a zejména zvýšení počtu klientů u absolventek kurzů díky nabídce nových metod.
Z popsaného vyplývá jednoznačný závěr splnění základního cíle - projekt umožnil rozšíření stávající profese kadeřník o nové služby, které nejsou součástí školních vzdělávacích programů. Nově vzniklé vzdělávací moduly v podobě metodické příručky, výukového DVD, interaktivního programu a e-learningového programu pro kurzy diagnostika vlasů, prodlužování vlasů, 3D střihy a colorizace vlasů přispěly k rozšíření kvalifikace profesionálního kadeřníka a umožnily snadnější uplatnitelnost na trhu práce, konkurenceschopnost a mobilitu pracovní síly v regionu. Autory výukových materiálů byly učitelky teoretického vyučování a odborného výcviku na SOŠ a SOU Neratovice.
Největší rizika projektů
Zpětně se vše hodnotí krásně, ale je třeba si uvědomit, že každý projekt přináší hezké i horké chvilky. Na počátku je to jistě umění mít tu správnou „inovativní“ myšlenku a transformovat ji v projektovou žádost. Pro řešitele projektu, kteří nemají ekonomické vzdělání, se úskalím stávají výběrová řízení, správná specifikace parametrů poptávaných výrobků a služeb. Problémy mnohdy činí i splnění monitorovacích indikátorů (vhodné naplánování počtu podpořených osob, odučených hodin...) a velká administrativní náročnost nejen přípravy, ale i realizace aktivit. Ukazuje se také, že je umění najít dostatečný počet vhodných a ochotných osob v realizačních týmech. A co chybí opravdu vždy - čas, čas, čas... Toho se nikdy nedostává.
Přínosy? Pochopitelně, proč to jinak dělat...
Peníze „až“ na prvním místě? Ale o finanční prostředky jde přece v první řadě - pro podpořené osoby, pro školu, pro žáky, pro realizační tým... Kromě toho jsou tu ale další plusy - doplnění znalostí a odborný růst všech zúčastněných, u zahraničních akcí posílení jazykových kompetencí. U všech účastníků dochází ke zvýšení kvality vzdělání a zlepšení uplatnění na trhu práce.
Vytvořit, podat, realizovat a zdárně dokončit projekty realizované z operačních programů není vůbec jednoduché. A mohli bychom dlouho diskutovat o tom, které stadium je těžší. Jedno je ale jisté - za vším stojí dobré manažerské vedení a týmová práce všech zainteresovaných. Bez vzájemné spolupráce to prostě nejde.

Související dokumenty