Rodinné vazby na pracovišti

Je z čistě etického hlediska možné, aby na jedné škole byla matka v pozici nadřízeného pracovníka (zástupkyně ředitele) a syn v pozici učitele? Ve škole máme novou zástupkyni ředitele a mě by zajímalo, zda lze něco dělat v případě, že bude docházet k protežování a zvýhodňování jejího syna.

 

Rodinné vazby na pracovišti
Mgr.
Irena
Trojanová,
Ph.D.
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
ODPOVĚĎ:
Jsem přesvědčená, že tomu nic nebrání. V malých obcích se tato situace dokonce může stát nevyhnutelnou a zakazování, zvláště v případě výborných pedagogů, by bylo na škodu. Prevencí proti „neetice“ je jasné stanovení pravidel školy (většinou jde o fi nanční kritéria, ale třeba i o nastavení rozvrhu, možnost suplování, volbu úvazků). Navíc zde fi guruje ředitel školy, který celou záležitost zaštiťuje a měl by dávat najevo, že všem se měří stejným metrem. Sama jsem zažila situaci, kdy ředitel školy zaměstnával jako učitelku svou manželku, a vzhledem k transparentnosti pravidel to nikomu nevadilo.
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Z právního hlediska se uvedenému dotazu blíží pravidlo vymezené v § 318 zákoníku práce:
Základní pracovněprávní
vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely nebo partnery.
Uvedený zákaz se samozřejmě nevztahuje na situaci, kdy zaměstnavatelem je právnická osoba (např. příspěvková organizace), jejímž statutárním orgánem je jeden z manželů nebo partnerů. V tomto případě by uvedený manžel nebo partner (statutární orgán zaměstnavatele) nebyl zaměstnavatelem a nejednalo by se o pracovněprávní vztah mezi manžely nebo partnery, ale mezi právnickou osobou a jedním z manželů nebo partnerů.
Případ uvedený v dotazu je směřován ke vztahu zástupkyně ředitele a jejího syna. Vztah mezi takovými zaměstnanci jednoho a téhož zaměstnavatele zákoník práce nijak neupravuje (tj. ani nezakazuje). Potenciálnímu protežování nebo zvýhodňování mají zabránit jednotná, nediskriminující pravidla upravující výkon práce nebo odměňování (např. pracovní řád, vnitřní platový předpis).
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský zákon a jeho vyhlášky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě