Reforma financování střední školy

Cílem článku je popsat základní pravidla financování středních škol, a to pedagogické a nepedagogické práce, která se od 1. 1. 2020 uplatní v rámci reformy financování regionálního školství. Text je věnován „běžným“ středním školám, a to gymnáziím a středním odborným školám. Informace o reformě financování středních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (PHmax, PHAmax) jsou zveřejněny v Řízení školy online.

Reforma financování střední školy
Ing.
Petra
Schwarzová
ředitelka gymnázia a lektorka se zaměřením na financování škol
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právnička, specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Základem je PHmax
Je obecně známo, že PHmax vyjadřuje počet hodin výuky (včetně nezbytného dělení) ve třídě v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě. Hodnoty PHmax pro střední školy jsou stanoveny v nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, v platném znění, dle
*
oboru vzdělání,
*
struktury třídy (jednooborové, víceoborové třídy).
Přitom je hodnota PHmax v každém oboru vzdělání ve třídě strukturované určitým způsobem (jednooborové, víceoborové) diferencována v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě.
Další skutečnost, která má vliv na stanovení výše PHmax, je určitá forma vzdělávání (denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná).
Z uvedeného je zřejmé, že v souvislosti s určením PHmax se projeví, zda jsou ve střední škole zřízeny víceoborové třídy v souladu s § 2a, § 2b, § 2c vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. Uvedená ustanovení regulující zřízení víceoborových tříd musely střední školy akceptovat již při organizaci školního roku 2018/2019.
PHmax – gymnázia
V případě víceletých gymnázií se stanoví PHmax samostatně pro nižší a vyšší stupeň víceletého gymnázia (výjimkou jsou obory vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium a 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce1)).
Dále je nutné připomenout, že se na nižším stupni víceletého gymnázia poskytuje vzdělávání podle RVP pro základní vzdělávání, a proto se v tomto případě hodnoty PHmax určují dle části přílohy 1 pro základní vzdělání.
Příklad
 

Obor vzdělání  

Počet žáků  

Počet tříd  

Průměrný počet žáků ve třídě  

PHmax  

Celkem PH

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče