Realizace šablon typu individualizace

Vydáno:

Oblast podpory 1.5 má za cíl zlepšit podmínky pro vzdělávání na středních školách v osmi tematických okruzích prostřednictvím podpory individualizace výuky, vytváření inovovaných vzdělávacích materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Proto byly vytvořeny tři základní typy tzv. šablon klíčových aktivit: Individualizace, Inovace a DVPP.

Realizace šablon typu individualizace
Bc.
Hana
Podubecká
MBA
ředitelka odboru řízení OP VK MŠMT
V tomto článku se zaměříme na obecná pravidla realizace
šablon typu Individualizace. Jde o šablony, které jsou v
Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.5 OP VK
označeny tak, že za lomítkem mají vždy 1. Jedná se tedy o tyto
šablony I/1, II/1, III/1, IV/1.
Cílem těchto šablon je vytváření podmínek pro
rozvoj individuálních schopností všech žáků
včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Individualizací výuky rozumíme
dělení žáků do menších skupin v povinných či povinně volitelných vzdělávacích aktivitách, nebo zavádění nových povinných či volitelných předmětů v souladu s ŠVP či jiným učebním dokumentem školy. Volnočasové aktivity nejsou v rámci tohoto projektu podpořeny.
Při čerpání prostředků dotace nesmí být porušen
princip adicionality, tzn. že nemůže být hrazena běžná výuka financovaná zřizovatelem nebo standardní dělení při výuce cizích jazyků či již realizované stávající dělení žáků v jiných předmětech.
Požadovaným výstupem těchto šablon je
64 odučených hodin nově vytvořené skupiny žáků, nového povinného/volitelného předmětu v průběhu dvou školních let.
Žáci musí být zapsáni ve skupinové výuce, resp. v novém předmětu v rozsahu nejméně 32 hodin ročně.
V rámci šablon zaměřených na individualizaci může být podpořena 1 nebo 2 skupiny v celkové časové dotaci 64 hodin za dobu realizace projektu. Samozřejmě bylo počítáno s určitou časovou rezervou, aby bylo možné výstupy bez potíží splnit.
Doporučujeme začít realizaci těchto šablon na začátku školního roku, případně na začátku druhého pololetí.
Důležité je, aby měla škola již v projektovém záměru zpracována
kritéria pro zařazení žáka do dané skupiny. Kritéria mají rozdělovat žáky do skupin tak, aby jim skupinová výuka umožnila zlepšit individuální výsledky. Kritéria nemohou být
formální
(např. rozdělení žáků třídy podle abecedy). Vhodným kritériem pro dělení může být i skutečnost, že v rámci jedné třídy jsou vzděláváni žáci různých oborů vzdělání.
A jakou formou lze individualizaci realizovat?
 
oddělená skupinová výuka
téhož vyučovacího předmětu, kdy stávající skupinu žáků rozdělíme na dvě;
 
skupinová výuka předmětu realizovaná současně alespoň dvěma učiteli, učitelem a asistentem pedagoga, učitelem a specialistou nebo rodilým mluvčím. To umožňuje pedagogům věnovat se individuálně vybraným žákům;
 
nový povinný či volitelný předmět, jehož vzdělávací obsah je sestaven s ohledem na odlišné vzdělávací potřeby jednotlivých žáků či skupin žáků (odborný seminář, konverzace v cizím jazyce, zařazení odborného předmětu vyučovaném v cizím jazyce, tvořivé dílny atd.).
V rámci individualizace lze realizovat také např. exkurze, zájezdy nebo zahraniční pobyty pro žáky.
Aby tyto aktivity byly uznatelným výstupem, musí splňovat následující podmínky:
 
Půjde o skupinovou výuku, tedy
skupinu, která vznikla na základě zvolených kritérií. Pedagogický pracovník bude aktivně zapojen do takto realizované výuky, nebo bude tato
výuka propojena s další výukou ve škole
(např. žáci vyplňují při této výuce pracovní listy, které pro ně jejich pedagog připravil, nebo pod vedením pedagoga zpracují zprávu či pro ně pedagog připraví test). Aktivita nesmí být realizována formou nákupu vzdělávacích služeb.
Uznatelným výstupem jsou pouze hodiny výuky
(nikoli např. doprava na exkurzi, odpočinkové a sportovní aktivity žáků) a záznam o této výuce je evidován v třídní knize.
 
Finanční podpora je určena k tomu, aby mohl být
odměněn pedagog za navíc odučené hodiny.
Kromě odměny pro pedagoga se mohou finanční prostředky využít pro
nákup potřebných pomůcek
k zrealizování individualizace, k přípravě pedagogů a ke zkvalitnění samotné výuky. Jedná se např. o nákup ICT techniky, softwaru, záznamových zařízení, učebních a didaktických pomůcek, učebnic a pracovních sešitů, slovníků, odborné literatury, knih a časopisů, audiomateriálů, modelů atd.
 
Během realizace projektu je příjemce povinen
předkládat každých 5 měsíců monitorovací zprávu. Prostřednictvím monitorovacích zpráv se sleduje
naplňování výstupů šablon
a průběh realizace projektu. Vykazují se všechny jednotlivé hodiny odučené v monitorovacím období.
K tomuto vykazování slouží záznamový arch. Vzor, resp. návrh záznamového archu, je k dispozici na webu ministerstva školství v sekci
EU peníze středním školám.
 
Data uvedená v archu musí korespondovat se záznamy v třídní knize.
Podoba vyvěšeného formuláře záznamového archu není závazná, škola jej může uzpůsobit svým potřebám, ovšem vždy musí být z hlediska obsahu zachovány požadovaná pole pro vyplňování. U šablon typu Individualizace se sledují
výstupy a dále monitorovací indikátory
(MI).
 
Při
vyplňování monitorovací zprávy
u šablon individualizací příjemce vyplňuje
hodnotu výstupů, tj. počet hodin odučených v monitorovacím období, které zároveň dokládá, a prostřednictvím pole
„Popis“
informuje poskytovatele podpory o blíže doložených výstupech. Nelze uznat takové odučené hodiny, které byly realizovány mimo období realizace, resp. před skutečným započetím realizace projektu. V popisovém poli příjemce uvádí
názvy příloh dokladující hodnotu výstupů
a dále uvede stručným způsobem informace k samotné realizaci této šablony. Tyto informace musí odpovědět na následující otázky:
 
V jakém předmětu jste navýšili počet hodin?
 
V jaké třídě jste navýšili počet hodin?
 
Jakou formou jste navýšili počet hodin?
 
Jaká máte kritéria pro dělení žáků do skupin?
 
Pokud příjemce uvede
počet jednotek 0, to znamená, že ještě n
edošlo k realizaci šablony, musí tuto skutečnost zdůvodnit a uvést, kdy bude realizace šablony započata. Bližší informace k dokladování výstupů a MI jsou dostupné na webu ministerstva školství v sekci
EU peníze středním školám.
 
MI šablon individualizací sledují
počet podpořených žáků s rozlišením na chlapce a dívky. Příjemce je v souladu s přílohou XXIII
Nařízení Komise (ES) 1828/2006
rovněž povinen sledovat účastníky operací dle zranitelných skupin na trhu práce (menšiny, migranti apod.).
 
Pokud je třída rozdělena, započítávají se pouze ti žáci, kteří patří do
skupiny podpořené z projektu.
Při
vykazování MI
se v rámci jedné klíčové aktivity (jednoho druhu šablony) žáci započítávají pouze jedenkrát. Např. pokud se stejná skupina žáků účastní více individualizovaných hodin spadajících pod stejnou klíčovou aktivitu, započítávají se jen jednou.
 
Seznam žáků skupiny
podpořené z projektu lze doložit buď kopií seznamu žáků z třídní knihy (žák, který je v podpořené skupině, bude označen poznámkou např. OP VK), nebo formou záznamového archu, jehož vzor je k dispozici na webu ministerstva školství v sekci
EU peníze středním školám.
 
Při případné kontrole na místě ze strany ministerstva školství pak musí mít příjemce k dispozici
originály veškerých doložených podkladů.