Realizace EVVO na Integrované střední škole Mladá Boleslav

Vydáno:

Integrovaná střední škola, Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, se nachází v historickém centru města. O 550 studentů maturitních i učebních oborů pečuje 60 zaměstnanců školy. Hlavním cílem všech pedagogů je připravit své svěřence pro budoucí povolání. O tom, že se nám to daří, svědčí řada vynikajících výsledků v soutěžích daných oborů, ať se jedná o cukráře, aranžéry, prodavače či absolventy barmanského kurzu. Studenti si vedou skvěle i v celostátních projektech, jako jsou např. Příběhy bezpráví či Business Point ČR.

Realizace EVVO na Integrované střední škole Mladá Boleslav
Mgr.
Alena
Bělková
Integrovaná střední škola Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
V dnešním náročném světě ale toto samo o sobě nestačí. Aby naši školu opouštěly všestranné bytosti, vedeme studenty k lásce k životnímu prostředí, ať už se jedná o přírodu či kulturní hodnoty, rozvíjíme u nich pocit zodpovědnosti a schopnost empatie. Především pak vedeme studenty k tomu, aby dokázali pojmenovat problém a aby se aktivně podíleli na jeho řešení. A toto jsou vlastně cíle environmentální výchovy na naší škole. V roce 2010 jsme pomocí SWOT analýzy stanovili dlouhodobý i krátkodobý plán EVVO.
Krátkodobý plán
každoročně aktualizujeme podle nabídek organizací zabývajících se touto problematikou. O tom, že je nabídka opravdu široká, svědčí množství absolvovaných výukových programů a projektů. Mezi oblíbené patří zejména
„Planeta Země 3000“, „Jeden svět na školách“
a „Ozvěny Ekofilmu pro školy Mladoboleslavska“. Nelze zapomenout na každoroční besedu
„Energetika – budoucnost lidstva“
a výukový program Lesů ČR „Povídání o lesní zvěři“. Ze všech akcí a projektů je mému srdci nejbližší „Adopce na dálku“. V České republice jej organizuje Arcidiecézní charita Praha. Tuto organizaci jsme zkontaktovali a získali jsme videokazetu o projektu a materiály ke třem dětem vhodným k adopci.
V rámci projektového dne jsme se studenty zhlédli dokument, seznámili se s podmínkami života dětí v rozvojových zemích a zvolili jsme jedno z dětí. Studium jsme dva roky sponzorovali třináctiletému chlapci z Indie. Jmenuje se Prasanna, má dva mladší bratry a matku. Matka chodí do domácností prát a čistit oblečení. Její příjem putuje na studia synů a vlastní chod domácnosti. Je však tak nízký, že na potřeby dětí nestačí. Prasanna se dobře učil, jeho nejoblíbenějším předmětem byl dějepis. Mezi jeho koníčky patří zpěv. Jeho domovem je Chingleput, svazový stát Tamilnádu. Nedostatek pracovních příležitostí a nízká kvalifikace obyvatel patří mezi největší problémy, se kterými se oblast potýká. Míra negramotnosti dosahuje v některých regionech až 70 %. Částka, pomocí které jsme byli schopni sponzorovat chlapci studium, školní pomůcky, školní stravování, základní zdravotní péči a drobné dárky k Vánocům a k narozeninám, činila přibližně 8000 Kč na rok. Dobrovolný příspěvek našich studentů byl 20 Kč ročně. Prasanna studium již ukončil a my doufáme, že se mu vede skvěle i díky naší drobné pomoci.
V letech 2010–2013 jsme se pustili do dlouhodobého školního projektu s tematikou třídění odpadu. Nazvali jsme jej
„Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas...“
. Po úspěšném absolvování kurzu, který byl zaměřen na vzdělávání žáků prostřednictvím realizace praktických místních projektů a na zapojení dalších partnerů v obci do spolupráce k podpoře udržitelného rozvoje obce, byla škola zařazena do sítě Škol pro udržitelný život. Otevřela se nám tak možnost získávat v jejím rámci finanční podporu na realizaci projektů v grantových výzvách. Naším úkolem bylo zpracovat
Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí
a připravit projekt, který bude svým obsahem řešit některý z problémů města.
Pro téma třídění odpadu jsme se rozhodli po prostudování Strategického plánu rozvoje města Mladé Boleslavi a po dotazníkovém šetření ve škole. V Mladé Boleslavi je většina odpadu svážena na skládku v místní části Michalovice. Při zachování současných objemů zde ukládaného odpadu dojde již brzy k vyčerpání její kapacity. Ve škole jsme doposud sbírali vybité baterie, nefunkční elektrospotřebiče a bioodpad z cukrářské výroby.
Cílem projektu bylo zavést třídění plastu, papíru a skla.
Největší překážkou se stala skutečnost, že v blízkosti školy nebyly umístěny kontejnery na tříděný odpad, neboť se jedná o specifickou historickou lokalitu a nebyl zde vhodný prostor. Naším dalším cílem se tedy stalo i
vybudování nového sběrného místa.
A co všechno se nám podařilo?
V parku před školou byl vydlážděn prostor a na něm byly umístěny kontejnery na plast, papír a sklo. Do tříd a na chodbu byly nainstalovány nástěnky s tematikou třídění odpadu. Do tříd bylo pořízeno 40 odpadkových košů na směsný odpad a na plast. Na chodbu školy byly pořízeny 3 popelnice na plast a lisy na plastové lahve. Byla provedena likvidace skladu vyřazených učebnic, sběr papíru. Výtěžek sběru byl využit na rozvojovou spolupráci a pomoc. Prostřednictvím společnosti
Člověk v tísni
jsme koupili kozu chudé africké rodině. Vytvořili jsme výukové prezentace a pracovní listy na téma recyklace plastu, skla, papíru, baterií a elektrospotřebičů. Tyto materiály jsme rozeslali do devíti základních škol v Mladé Boleslavi a byly též využity pro výuku na naší škole a při realizaci projektového dne.
Studenti prvních a druhých ročníků absolvovali výukový program
Ekocentra Zahrada
při DDM Mladá Boleslav – „Co tu po nás (ne)zbyde... Odpady“.Vytvořili jsme informační letáky na téma třídění odpadu a rozeslali jsme je rovněž do základních škol v Mladé Boleslavi, 50 ks letáků jsme roznesli po okolí školy. Těmito letáky jsou vyzdobeny i nástěnky ve třídách a na chodbách. Byl zřízen e-learningový kurz, na kterém jsou umístěny výukové materiály, fotografie a další informace o projektu. Kurz je umístěn na stránkách školy www.issmb.cz, pod názvem:
Projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas...“.
V rámci projektu se také uskutečnil
projektový den.
Do školního časopisu jsme napsali dva články a připravili jsme pro studenty tematickou křížovku. Již několik let jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“,zúčastnili jsme se i sbírky mobilních telefonů pro děti z dětských domovů. Velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži s názvem
„Zahoď mobil“
organizované společností ASEKOL. V krajském kole v kategorii středních škol jsme zvítězili výkonem 804 m, což byl součet hodů všech žáků třídy. Rovněž v kategorii mužů jsme měli v krajském kole prvenství hodem dlouhým 76,80 m. Sportovně osvětová událost konaná jako „Mistrovství České republiky v hodu mobilem“ se postupně uskutečnila ve třinácti městech České republiky. V celostátním kole jsme se umístili na 6. místě.
Mezi vyhledávané akce patří pravidelné exkurze. Každoročně navštěvujeme čističku odpadních vod Podlázky, historické památky Mladé Boleslavi i její okolní přírodu, Český ráj i naše hlavní město. Kromě kulturních skvostů v blízkém okolí je pro naši činnost velkým přínosem blízkost Ekocentra Zahrada při DDM Mladá Boleslav. Hojně využíváme výukové programy, například „Činnostní stezky – Energie“, „Co tu po nás (ne)zbyde... Odpady“. Pokud je připravena zajímavá akce, neváháme ji navštívit. Mezi oblíbené patří výstava kaktusů s přednáškou a možností nějaký kaktus zakoupit. Několikrát za rok navštívíme i MiniZOO, skleníky a záchrannou stanici handicapovaných zvířat. Důsledkem této prohlídky bylo rozhodnutí učinit dobrý skutek a adoptovat některé ze zvířat. V průběhu prosince jsme uskutečnili sbírku a volili nejoblíbenější zvířátko. Vítězem se stal zakrslý králík Piškotka. Za zbylé finance byl sponzorován pískomil mongolský jako vánoční překvapení pro studenty.
Vedle mimořádných i pravidelných akcí, z nichž jsem mnohé v tomto článku ani nezmínila, zařazujeme problematiku EVVO do běžné výuky. V rámci odborného výcviku pro obory cukrář a pekař je zavedeno třídění bioodpadu, skla, plastu a papíru přímo v dílnách. Na serveru pro učitele je založena složka EVVO. Slouží k umísťování materiálů s touto tematikou. Ocenění „Škola udržitelného rozvoje I. stupně“ si velice vážíme. Je to pro nás především závazek do budoucna, abychom nepolevili a otevírali srdce studentům alespoň tak jako doposud.

Související dokumenty