Program celoživotního učení nabízí široké spektrum grantových příležitostí (nejen) pro střední školy

Vydáno:

Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP) je vzdělávacím programem Evropské Unie a přímým pokračovatelem programů Socrates a Leonardo da Vinci. Pro jednotlivce i organizace představuje příležitost získání grantů na mezinárodní vzdělávací projekty, studijní pobyty, stáže či kurzy v zahraničí.

Program celoživotního učení nabízí široké spektrum grantových příležitostí (nejen) pro střední školy
Ing.
Jitka
Valchářová
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
KOMU JE PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ URČEN?
 
Jednotlivcům, tedy studentům středních a vysokých škol, pedagogům, ředitelům škol a dalším odborníkům.
 
Organizacím působícím v oblasti vzdělávání, ale i orgánům místních samospráv, krajským úřadům nebo firmám či sdružením, jejichž činnost souvisí se vzděláváním.
V JAKÝCH OBLASTECH LZE GRANT Z PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZÍSKAT?
Program celoživotního učení poskytuje pro jednotlivce i organizace finanční prostředky určené jak na mezinárodní spolupráci, tak na studijní pobyty, stáže či kurzy v zahraničí a je
rozdělen do podprogramů podle jednotlivých stupňů vzdělávání.
Šanci na získání grantu tak má kterákoliv instituce věnující se vzdělávání.
Program tvoří 4 základní pilíře:
 
COMENIUS
– zaměřený na předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání,
 
ERASMUS
– zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni,
 
LEONARDO DA VINCI
– zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu,
 
GRUNDTVIG
– zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení.
Dále je jeho součástí tzv.
PRŮŘEZOVÝ PROGRAM, který se skládá ze čtyř klíčových aktivit:
 
Klíčová aktivita 1
– spolupráce a inovace politik (patří sem mimo jiné Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání),
 
Klíčová aktivita 2
– podpora studia jazyků (řadíme sem také Evropskou jazykovou cenu Label),
 
Klíčová aktivita 3
– informační a komunikační technologie,
 
Klíčová aktivita 4
– šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení.
A poslední součástí je
program JEAN MONNET, který je zaměřený na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí.
SE KTERÝMI ZEMĚMI LZE V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ SPOLUPRACOVAT?
Program celoživotního učení je zaměřen na
mezinárodní spolupráci
a pro získání grantu je tedy nutné mít zahraničního partnera. Podle charakteru projektu se jedná buď o
bilaterální nebo multilaterální spolupráci. Partnerskou instituci musí český zástupce hledat mezi:
 
26 členskými státy Evropské unie (účast Malty je letos omezena),
 
zeměmi EFTA, tedy Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem,
 
a Tureckem a Chorvatskem jako kandidátskými zeměmi EU.
KTERÉ PROGRAMY MOHOU VYUŽÍT STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, GYMNÁZIA A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY?
Pro ně jsou určeny aktivity Comenius a Leonardo da Vinci, z nichž lze čerpat
granty jak na studijní pobyty a stáže, tak na projekty spolupráce založené na mezinárodním partnerství mezi školami a také na kurzy a semináře pro pedagogy.
Ředitelé škol, ale také řada dalších odborníků na vzdělávání z veřejné i soukromé sféry, zase mohou získat příspěvek na kurzy díky programu
Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání. Za inovativní metody
v oblasti jazykového vzdělávání pak výše uvedené instituce mají možnost získat ocenění v podobě
Evropské jazykové ceny Label.
Program Comenius
je zaměřen na školní vzdělávání a určený pro školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a učitelům z těchto škol. Granty z programu Comenius mohou ale využít i nejrůznější organizace zapojené do školní výuky, instituce zodpovědné za vzdělávání nebo vysoké školy, které připravují budoucí učitele.Jen v loňském rocezískalo prostřednictvím Comenia prostředky na rozvíjení spolupráce se zahraničními partnery 152 škol z České republiky. Podpory se dočkali i učitelé, kteří měli možnost účastnit se kurzů dalšího vzdělávání v zahraničí, středoškoláci toužící strávit část studia v zahraničí nebo obce a regiony připravené podělit se o své zkušenosti s partnery z jiného regionu Evropy.
CO COMENIUS NABÍZÍ?
 
Podporu partnerství škol nebo spolupráce mezi školami a organizacemi zodpovědnými za podobu vzdělávání.
Relativně nová je pak možnost zapojit se do projektů
Comenius Regio.
 
Výjezdy pedagogů a dalších pracovníků škol na
vzdělávací kurzy a školení v zahraničí.
Budoucí učitelé mohou asistovat v zahraničních školách a české školy naopak hostit asistenty ze zahraničí.
 
Individuální
mobilitu žáků
(aktivita je určena pro žáky středních škol, které se zapojily do projektu Partnerství škol Comenius.)
 
V rámci programu Comenius se lze zapojit i do centralizovaných aktivit jako jsou
Multilaterální projekty
nebo Tematické sítě, které spravuje
Výkonná agentura v Bruselu.
Partnerství škol je oblíbenou součástí programu Comenius
Přibližně 150 českých škol se každý rok účastní některého z projektů Partnerství škol, které jsou oblíbenou součástí programu Comenius. Spolupráce může být nejrůznějšího druhu – některé projekty se více zaměřují na aktivní účast žáků, zatímco jiné zapojují především učitele a administrativní pracovníky.
Často se také díky spolupráci rozvíjejí jazykové schopnosti všech zúčastněných a zlepšuje se znalost informačních technologií. Téma projektu, na němž budou školy pracovat, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s partnery (např. umění, životní prostředí, kulturní dědictví, informační a komunikační technologie, vývoj nových učebních metod a pomůcek a mnoho dalších témat). Zásadních omezení je jen několik –
každá škola může mít jen jeden aktivní projekt, alespoň jeden z účastníků musí být z Evropské unie a vždy může být zapojena jen jedna česká škola.
Délka projektu je omezena na 2 roky.
Do Partnerství Comenius Regio se zapojil už tucet žadatelů
Již třetím rokem mohou zájemci o zahraniční spolupráci ve školství využít aktivitu
Partnerství Comenius Regio. Jedná se o
dvouleté projekty bilaterální spolupráce, které jsou zaměřeny na trvalou mezinárodní spolupráci v oblasti školního vzdělávání, managementu škol, vzdělávání učitelů nebo prevenci předčasného odchodu žáků ze škol.
O grant mohou požádat obce a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni, do projektů také musí být zapojena minimálně jedna škola a jedna další organizace spojená se školním vzděláváním v regionu, např. knihovna, sportovní klub nebo mládežnické sdružení.
LEONARDO DA VINCI POMÁHÁ ODBORNĚ (SE) VZDĚLÁVAT
Program Leonardo da Vinci podporuje široké spektrum aktivit, stěžejní roli hrají
zahraniční cesty za praxí a vzděláváním do škol i do podniků.
Program také nabízí nástroje pro usnadnění spolupráce mezi školami a dalšími institucemi a organizacemi zapojenými do odborné přípravy. Nelze zapomenout ani na cíl, který je společný všem součástem
Programu celoživotního učení
, tedy
zlepšení jazykových znalostí zapojených osob.
V programu najdou uplatnění jak střední odborné školy a učiliště, tak podniky či jiné instituce podporující odborné vzdělávání a přípravu. Jednotlivé
projekty nejčastěji slouží ke zkvalitňování odborného vzdělávání a uvádění nových přístupů a metod do praxe.
Leonardo da Vinci tak významně přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti lidí na evropském trhu práce a
pomáhá v boji s nezaměstnaností.
Kdo může podat žádost?
Do programu Leonardo da Vinci se může přímo zapojit pouze právnická osoba, nemusí to ale být jen škola nebo jiná vzdělávací či výzkumná instituce. Žádosti o grant mohou podat také sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů nebo podniky, neziskové a nevládní organizace či instituce zaměřené na poradenství v oblasti celoživotního učení.
Co všechno Leonardo da Vinci nabízí?
Projekty mobility
Představují granty na mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích a umožňují
účastníkům získání profesních zkušeností a osvojení si praktických i teoretických poznatků ve studovaném oboru.
Přispívají ke
zlepšení znalosti cizího jazyka, vedou k posílení sociální kompetence i k osobnostnímu rozvoji.
O grant lze požádat ve třech cílových skupinách. Vedle osob v počátečním odborném vzdělávání, tedy žáků a studentů středních a vyšších odborných škol, to jsou lidé na trhu práce a pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě. Výše grantu, kterou úspěšní žadatelé obdrží, závisí na cílové zemi, délce pobytu a počtu účastníků.
Peníze je možné použít na úhradu cestovních a pobytových nákladů, jazykovou, odbornou nebo kulturní přípravu a řízení projektu.
Multilaterální projekty/Přenos inovací
Jsou to projekty většího rozsahu zaměřené na
převedení existujících inovativních obsahů, metod a postupů z jiných projektů do nového prostředí
, tedy jejich přizpůsobení národním potřebám, a jejich začlenění do systému odborného vzdělávání a přípravy na různých úrovních.
Do projektu, který může trvat jeden až dva roky, musí být zapojeny nejméně tři organizace ze tří různých zemí a alespoň jeden účastník musí pocházet z členského státu Evropské unie. Maximální podpora, kterou je možné čerpat, dosahuje až 150 000 eur (zhruba 3,75 milionu korun) ročně, grant ale smí dosáhnout nejvýše tří čtvrtin celkových nákladů na projekt.
Projekty partnerství
Vytvářejí zázemí pro mezinárodní spolupráci v malém měřítku, při které subjekty činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy navzájem sdílejí své zkušenosti. Do projektů se zapojují
učitelé, školitelé nebo odborní pracovníci.
Spolupráce pak zahrnuje nejen odborné školy nebo vzdělávací instituce, ale také malé a střední podniky či sociální partnery. Organizace přitom mohou spolupracovat na místní, regionální a národní bázi stejně jako na základě příslušnosti k určitému hospodářskému odvětví.
V rámci programu Leonardo da Vinci mohou být realizovány také centralizované aktivity v podobě
Multilaterálních projektů zaměřených na vývoj inovací, Tematických sítí
a Doprovodných aktivit. Všechny má na starosti Výkonná agentura v Bruselu.
ŠKOLA HROU POMOCÍ eTWINNINGU
Aktivita eTwinning, která sice není součástí Programu celoživotního učení, ale má k němu velmi blízko, je také zaměřena na utváření mezinárodních partnerství, avšak jen na dálku, prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. V rámci eTwinningu mohou spolupracovat žáci i učitelé mateřských, základních a středních škol z 32 evropských zemí.
Na rozdíl od jiných programů eTwinning nemá žádná kritéria pro účast a nevypisuje ani termíny pro zapojení či předkládání projektů– vše je zkrátka na účastnících samotných. Přitom zájemcům nabízí užitečné technologie a také databázi, ve které mohou hledat potenciální partnery. Podrobnější informace o aktivitě eTwinning jsou k dispozici na internetových stránkách
http://www.etwinning.net
nebo na národním portálu
Poznámka
Program celoživotního učení spravuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1035/4. web: www.naep.cz, tel.: 221 850 100, e-mail: info@naep.cz