Profilová část MZ

Vydáno:

Může ředitel určit v rámci profilové části MZ nabídku povinných i nepovinných zkoušek tak, že u téhož oboru vzdělání bude jiná nabídka pro večerní formu vzdělávání oproti denní formě? Musí být složení profilové části MZ u daného oboru vzdělání naprosto stejné jak pro denní, tak i večerní formu? Anebo se může pro jinou formu než denní lišit?

 

Profilová část MZ
ODPOVĚĎ:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ani vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, uvedené otázky neřeší. Stejně tak RVP jednotlivých oborů vzdělání se nevyjadřují k možnosti nabídky a vlastního složení profilové části maturitní zkoušky určitého oboru vzdělání v denní formě vzdělávání, které jsou odlišné od nabídky a vlastního složení profilové části maturitní zkoušky téhož oboru vzdělání ve večerní formě vzdělávání.
Ze smyslu školského zákona a následně smyslu jednotlivých RVP však plyne, že
a)profil
absolventa určitého oboru vzdělání je stejný bez ohledu na to, zda se jedná o denní, nebo večerní formu vzdělávání,
b)výstupy
vzdělávání včetně maturitního vysvědčení určitého oboru vzdělání jsou stejné a mají stejnou váhu, bez ohledu na to, zda se jedná o denní, nebo večerní formu vzdělávání.
Z uvedeného plyne, že nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a vlastní složení uvedených zkoušek profilové části maturitní zkoušky určitého oboru vzdělání mají být
stejné pro denní a večerní formu vzdělávání
.