Příprava na konec školního roku 2013/2014 a začátek školního roku 2014/2015

Cílem článku je shrnutí základních činností tradičně vykonávaných v posledním čtvrtletí školního roku a upozornění na pasáže očekávané novely školského zákona, které souvisejí se závěrečnými a maturitními zkouškami. Dále popsané činnosti se vztahují na střední školy bez ohledu na zřizovatele.

Příprava na konec školního roku 2013/2014 a začátek školního roku 2014/2015
Očekávaná novela školského zákona související se závěrečnými a maturitními zkouškami
Mgr. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
V textu článku jsou uvedeny odkazy na následující právní předpisy a sdělení MŠMT:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 
vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění;
 
vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění;
 
vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění;
 
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014, č. j. MSMT-1060/2014-1 ze dne 13. ledna 2014.
Činnosti související s ukončením ročníku
Některé činnosti (např. organizace komisionálních opravných zkoušek, hodnocení žáků v náhradním termínu, zajištění voleb do školské rady) byly podrobněji okomentovány ve Speciálu pro střední školy č. 4/2013. Dále jsou proto pouze krátce uvedeny činnosti související s ukončením ročníku.
Opravné komisionální zkoušky
Ředitel školy
 
stanoví termín opravné komisionální zkoušky, žák koná tuto zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku (§ 69 odst. 7 školského zákona);
 
stanoví podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky (§ 6 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb.);
 
zveřejní podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky na přístupném místě ve škole (§ 6 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb.).
Hodnocení žáka
 
žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný ... (§ 3 odst. 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb.).
Hodnocení v náhradním termínu
Ředitel školy
 
určí pro náhradní termín hodnocení, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku (§ 69 odst. 6 školského zákona).
Hodnocení žáka
 
není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“,
 
žák neprospěl, ... není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí (§ 3 odst. 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb.).1)
Přezkoumání výsledků hodnocení žáka
Ředitel školy (resp. krajský úřad)
 
nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka (§ 69 odst. 9 školského zákona).
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
 
má-li pochybnosti o správnosti hodnocení na konci druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad (§ 69 odst. 9 školského zákona).
Činnosti související s organizací opravné závěrečné zkoušky a náhradní závěrečné zkoušky
Jak je známo, žák může konat
opravnou zkoušku
nejvýše dvakrát z každé zkoušky, jestliže zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně (§ 75 odst. 2 školského zákona).
Žák má právo konat
náhradní zkoušku
v termínu stanoveném zkušební komisí, pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout (§ 75 odst. 2 školského zákona).
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období
Žák, který povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat
opravnou zkoušku
, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky (§ 81 odst. 2 školského zákona). Žák, který se ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat
náhradní zkoušku
v termínu stanoveném vyhláškou č. 177/2009 Sb. (§ 81 odst. 2 školského zákona).
Opravné nebo náhradní zkoušky se konají v termínech jarního a podzimního zkušebního období (§ 34 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Nejbližší období, ve kterém lze konat opravné nebo náhradní zkoušky, je podzimní zkušební období roku 2014. Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období roku 2014 je 25. červen 2014 (§ 34 odst. 2, § 4 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Ředitel školy předá údaje z přihlášky žáka pro podzimní zkušební období prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 30. června 2014 [§ 4 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 177/2009 Sb.]. Nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru žák obdrží výpis z přihlášky (§ 4 odst. 8 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období 2014 se koná v následujících termínech:
Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce 1. až 10. září 2014 konkrétní termíny určené MŠMT 1. až 5. září 2014 jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT do 15. srpna 2014
Ústní zkoušky 11. až 19. září 2014 --- konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním
Profilová část
Zkoušky profilové části 1. až 19. září 2014 --- konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části
Navrhovaná novela školského zákona – maturitní zkouška
Navrhovaná novela ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona zavádí nové oprávnění ředitele školy související s profilovou částí maturitní zkoušky:
Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka uskutečňované plnoprávným členem Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě. Totéž může ředitel stanovit pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.
Navrhovaná účinnost výše uvedených ustanovení je 1. 9. 2015.
Navrhovaná novela školského zákona – závěrečná zkouška
Podle navrhované novely ustanovení § 74 odst. 3 školského zákona se změní způsob zadávání závěrečných zkoušek v oborech vzdělání s výučním listem. Ředitel školy bude při stanovení pojetí, témat, forem (a termínů) konání zkoušek povinen využít
jednotné zadání
zkoušek, které bude zpracováno pro všechny součásti závěrečné zkoušky.
Navrhovaná účinnost výše uvedených ustanovení je 1. 1. 2015.
Závěr
Poslední čtvrtletí školního roku je spojeno
 
s ukončením ročníku žáky střední školy a případnou organizací opravných zkoušek, zkoušek v náhradním termínu a přezkoumáním hodnocení žáka, které zajišťuje ředitel školy;
 
s povinnými činnostmi Centra, ředitele školy, komise a žáka, které souvisejí s konáním opravných závěrečných zkoušek nebo maturitních zkoušek, náhradních závěrečných zkoušek nebo maturitních zkoušek.
Navrhovaná novela školského zákona mění některá ustanovení týkající se profilové části maturitní zkoušky a některá ustanovení týkající se zadání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem.
Způsob vyplnění ročníkového vysvědčení (rubriky jednotlivých předmětů a rubriky Celkové hodnocení) před hodnocením v náhradním termínu a po hodnocení v náhradním termínu je uvedeno v dokumentu MŠMT
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích
. [online]. [cit. 2014-06-13]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/informace-k-vyplnovani-rocnikovych-vysvedceni-ve-strednich?highlightWords=informace+vypl%C5%88ov%C3%A1n %C3%AD+vysv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský zákon a jeho vyhlášky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě