Přijímací řízení ve středních školách v roce 2014

Vydáno:

Proces rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole ve školním roce 2013/2014 proběhne ve srovnání s minulým školním rokem s určitými změnami. Cílem článku je upozornění na tyto změny. Dále je cílem článku uvést momenty přijímacího řízení, které jsou předmětem častých dotazů.

Přijímací řízení ve středních školách v roce 2014
Bc. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
SPRÁVNÍM ORGÁNEM JE PRÁVNICKÁ OSOBA VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST ŠKOLY
V
Informacích pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014
č. j. MSMT-42271/2013, které zveřejnilo MŠMT, je shrnut důsledek rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 53/2011-109:
 Upozorňuje se k výkonu veřejné správy ředitelů škol a školských zařízení
,
v návaznosti na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu (z hlediska výkonu veřejné správy v rozsudku ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 53/2011-109), že by rozhodování ředitelů škol podle školského zákona o vzdělávání, poskytovaného podle tohoto zákona jako veřejná služba, mělo probíhat i v návaznosti na správní řád.
Z uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu tak zejména vyplývá pro přijímací řízení ke vzdělávání, konané podle § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, že:
 
Rozhodnutí vydává škola jako subjekt veřejné správy, nikoliv její ředitel, jenž je pouze vykonavatelem veřejné správy.
V praxi škol tato interpretační změna vyvolá formulační změny v rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí, ve kterých se uvádí správní orgán. Stávající pasáže, ve kterých je uveden
ředitel školy
jako správní orgán, je nutné změnit. Jako správní orgán bude uvedena
škola jako právnická osoba
2), tj. celý, nezkrácený název právnické osoby tak, jak je uveden ve zřizovací listině.
Každý ředitel školy si jistě vybaví „svou“ formulaci, ve které je uveden celý název školy – právnické osoby. Např. hypotetická veřejná škola může použít formulaci Střední odborná škola obchodu a služeb a Vyšší odborná škola, Brno, Tyršova 8, rozhodla takto: ..., nebo
Střední odborná škola obchodu a služeb a Vyšší odborná škola, Brno, Tyršova, svým ředitelem rozhodla takto:...
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014 neuvádějí, zda má být stejná formulační změna provedena i v případě dalších úkonů ředitele školy spojených s přijímacím řízením. Koncepčně lepší je však uvedenou úpravu provést i v případě těchto úkonů – např. vyhlášení určitého kola přijímacího řízení nebo stanovení kritérií přijímacího řízení.
ROZHODOVÁNÍ NEVEŘEJNÝCH ŠKOL VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
V již uvedených
Informacích pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014
č. j. MSMT-42271/2013 je dále zdůrazněno:
 
Rozhodování i škol, které nezřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se odehrává v oblasti státní (veřejné) správy.
 
V rámci veřejné správy rozhodují také
soukromé a církevní školy, které proto rovněž postupují při přijímacím řízení podle části druhé správního řádu
v obdobném rozsahu jako školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Při pokusu o sestavení textu rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole se v současné době neveřejné školy setkají s problémem, na který upozornil Krajský úřad Jihomoravského kraje již v březnu tohoto roku: ...
u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů (soukromé a církevní) je odvolacím orgánem školy a školského zařízení nadřízený orgán (viz ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu) – žádná obecně závazná právní norma výslovně neuvádí, kdo tímto orgánem je; ...
3)
Řešení nabízí navrhovaná novela školského zákona, podle které se působnost krajského úřadu jako odvolacího orgánu nově vztahuje i ke správnímu řízení v soukromých a církevních školách. Platné znění § 183 odst. 4 školského zákona s vyznačením navrhovaných změn4) je následující:
§
(4) Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, při rozhodování podle § 165 odst. 2.
(4) Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení při rozhodování o právech a povinnostech ve veřejné správě.
Platné znění § 165 odst. 2 školského zákona s vyznačením navrhovaných změn je následující:
§
(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
(2) Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech ve veřejné správě v těchto případech:...
PŘIJÍMÁNÍ BEZ REZERVY NA ODVOLÁNÍ
Další skutečností, která může ovlivnit průběh přijímacího řízení, je informace ombudsmana zveřejněná v tiskové zprávě z 11. 6. 2013.
Ombudsman uvádí:
Jak vyplývá z odvolání, přijala ředitelka školky (správní orgán) k předškolnímu vzdělávání 24 dětí a obsadila všechna volná místa. Neponechala si žádná jako rezervu pro dodatečně přijaté děti na odvolání. Znemožnila tím jakémukoli odvolateli domoci se změny napadeného rozhodnutí, i kdyby bylo shledáno nezákonným. Takový postup správního orgánu je bezpochyby zcela v rozporu s požadavky na zákonnost a na řádný výkon veřejné správy tak, jak je uvedeno ve správním řádu a jeho zásadách. ... V této souvislosti zástupce ochránce opět připomíná, že krajské úřady by měly v odvolacím řízení samy rozhodnout o přijetí dítěte, i kdyby tím došlo k překročení kapacity školky. Je pak na zřizovateli, aby do zahájení školního roku uvedl kapacitu školky do souladu se zákonem, tj. navýšil její kapacitu rozšířením školky apod.
5)
I když se informace ombudsmana týká mateřské školy, princip lze vztáhnout i na přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole. Zejména v případě středních škol, o které je mezi uchazeči velký zájem, a je možné předpokládat, že „rezerva“ na odvolání nevznikne v důsledku neodevzdání zápisových lístků.
ÚŘEDNÍ DESKA
Chápání správního orgánu jako právnické osoby (tj. jako právnické osoby vykonávající činnost školy) má své důsledky spojené se
zřízením úřední desky:
§ 26 odst. 1 správního řádu
Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. ... Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce by měly být zveřejněny dokumenty související s přijímacím řízením – např.
 
vyhlášení prvního kola (a dalších kol) přijímacího řízení;
 
rozhodnutí o konání, resp. nekonání přijímací zkoušky;
 
stanovení kritérií přijímacího řízení;
 
seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče;
 
pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.
NÁVRH NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Návrh novely školského zákona6) obsahuje § 183 odst. 2 upravující způsob oznámení rozhodnutí, kterými se uchazeč přijímá ke vzdělávání:
Rozhodnutí, kterýmkterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Místo písemného vyhotovení rozhodnutí se učiní záznam do spisu.
Důvodová zpráva uvádí:
Opravuje se dřívější gramatická chyba. Dále se výslovně stanovuje výjimka z písemného vyhotovení rozhodnutí do spisu, která dosud byla dovozována složitým výkladem správního řádu.
DOTAZY
Může (musí) být v pozvánce k přijímací zkoušce uvedeno registrační číslo uchazeče?
V pozvánce k přijímací zkoušce nelze uvádět registrační číslo uchazeče. Důvod je uveden ve vyhlášce č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky, zní takto:
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem.
Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.
V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.
 

Proč se v seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem nemají zveřejňovat nepřijatí uchazeči, když vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, stanovuje povinnost nepřijaté zveřejnit?
Dotaz je založen na ztotožnění
 
seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona),
 
Rozhodnutí, kterým se
vyhovuje
žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 
pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění).
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů,
 
pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
 
kritéria přijímacího řízení.
Pokud tyto dva „seznamy“ oddělíme, je situace jasná:
 
V seznamu podle školského zákona jsou uvedeni pouze přijatí uchazeči pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 
V pořadí podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění, jsou uvedeni všichni uchazeči. V textu vyhlášky však není napsáno, že v tomto pořadí má být označeno, který uchazeč je přijat a který uchazeč není přijat. Jediný požadavek spojený s pořadím je ten, že pořadí je sestaveno podle výsledku přijímacího řízení.
Skutečnost, že je zveřejňován jak seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, tak je zveřejňováno pořadí všech uchazečů komentují i
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014:
Vedle seznamu přijatých uchazečů zveřejňuje ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 4 odst. 1 vyhlášky pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení.
7)

Lze zveřejnit seznam přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení v březnu, jestliže uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku?
V odpovědi je nutné spojit ustanovení § 60 odst. 17 školského zákona a vyhlášky § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.
Právním předpisem provádějícím školský zákon je právě vyhláška č. 671/2004 Sb., v platném znění. Odsud plyne, že i když uchazeči nekonají přijímací zkoušku, lze oznámit rozhodnutí o přijetí (stejně tak i rozhodnutí o nepřijetí) nejdříve v první pracovní den od 22. dubna.
§ 60 odst. 17 školského zákona
Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí
v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky.
§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění
Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna.

ZÁVĚR
Interpretační posun při určení správního orgánu v průběhu přijímacího řízení uvádí MŠMT v Informacích pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014 č. j. MSMT-42271/2013.
Další změny v průběhu přijímacího řízení bude možné jednoznačně okomentovat až po vyhlášení novely školského zákona ve Sbírce zákonů.

1 Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prijimani-do-strednich-skol-a-konzervatori-ve-skolnim-roce?highlightWords=p%C5%99ij%C3 %ADmac%C3%AD+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
2 Ještě přesněji řečeno - právnická osoba vykonávající činnost školy.
3 Viz Metodické doporučení pro ředitele škol - novinky ve správním řízení. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupný z: http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/oddeleni_organizacni_a_spravni/metodicke-doporuceni-pro-reditele-skol-novinky-ve-spravnim-rizeni
4 Viz Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupný z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK96PCF74Z
5
První odvolání proti nepřijetí dětí do školek a školky bez rezerv.
[online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupný z: http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/prvni-odvolani-proti-neprijeti-deti-do-skolek-a-skolky-bez-rezerv/
6 Viz
Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
[online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupný z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK96PCF74Z
7 Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prijimani-do-strednich-skol-a-konzervatori-ve-skolnim-roce?highligh-tWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost